Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 15 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

RNDr. Jiří Ort

Lokace

Královéhradecký kraj, Divec

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč


Popis

ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ STŘEDNÍHO A SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
- PP na dobu neurčitou, nástup 1.10.2020 nebo dle dohody
- Náplň práce: zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji, vyhodnocuje a kontroluje výkonové výkazy škol a školských zařízení a předává je určeným institucím, analyzuje materiály týkající se trhu práce a připravuje srovnávací podklady se strukturou středního a vyššího odborného školství v Královéhradeckém kraji, zajišťuje konzultační, metodickou a odbornou pomoc školám, zpracovává podklady pro povolení výjimky z nejnižšího a nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídách, studijních skupinách a odděleních ve školách zřizovaných Královéhradeckým krajem, vede agendu zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství, včetně zpracování změn zřizovacích listin, šetří stížnosti na ředitele právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje Královéhradecký kraj - podle § 183 odst. (3) školského zákona
zpracovává analýzy a podklady pro optimalizaci počtu škol zřizovaných Královéhradeckým krajem
- Uzávěrka přihlášek je 11.08.2020 ve 14:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)
- Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce
s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
- Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
VR_22_20
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
- Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce připojte: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu, NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu)
- Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku
a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění.
- Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.
- Bližší informace k obsahu práce Vám podá:
RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání, telefon: 495 817 265 nebo 605 936 920, e-mail: jort@kr-kralovehradecky.cz

- Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému ří

Profese

Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě

Tip: poslat známému