Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz

Vhodné pro:

OZP


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Výběrové řízení

Lokace

Jihočeský kraj, Přešťovice

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa - právník a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Druh práce:
- výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy pro městský úřad a město Strakonice včetně zastupování v soudních a správních řízeních,
- legislativní zpracování návrhů právních předpisů města, komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů
Místo výkonu práce: Městský úřad Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 11 dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění
(příloha č. 1: 22 980 Kč – 33 790 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda
- znalost právních předpisů zejména v oboru práva správního, občanského, obchodního, pracovního a v oblasti ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů „GDPR“, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše v platném znění)
Uvítáme:
- případnou praxi ve státní správě nebo samosprávě

- uživatelskou znalost práce na PC
- organizační schopnosti a schopnost jednat s lidmi
- jazykové znalosti
- vhodné i pro absolventy
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde–li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon, e-mail).
Povinné přílohy přihlášky:
. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek:
Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Strakonice, nebo zašlete na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice tak, aby na městský úřad byly doručeny nejpozději do 19.06.2020.
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – právník – NEOTVÍRAT“.
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
Bližší informace na č. tel. 383 700 107, 383 700 103.


Profese

Ostatní odborní pracovníci v právní oblasti a příbuzných oborech

Tip: poslat známému