Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba

Vhodné pro:

Absolventy, OZP


Datum vložení

vložen před 28 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Martina Janšová

Lokace

Moravskoslezský kraj, Ostrava

Mzda

24 770 Kč - 36 490 Kč


Popis

Pracoviště: krajský úřad v Ostravě
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 29. 5. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Charakteristika vykonávané práce:
Koordinuje výkon územní státní správy na úseku stavebního řádu včetně posuzovací, metodické a konzultační činnosti v působnosti kraje. Zajišťuje komplexní dozor nad zákonností jiných opatření v přenesené působnosti na úseku územního řízení a stavebního řádu. Přezkoumává na svěřeném úseku správní rozhodnutí vydaná obcemi a městy v působnosti stavebních úřadů na území Moravskoslezského kraje. Přezkoumává opatření obecné povahy o stavební uzávěře, o vydání územního plánu a regulačního plánu. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc úřadům územního plánování a stavebním úřadům v Moravskoslezském kraji, zastupuje krajský úřad v soudních sporech ve věcech správních žalob vůči vydaným opatřením obecné povahy a rozhodnutím vydaným odborem územního plánování, stavebního řádu jako odvolacím orgánem. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské - obor právo.
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oblasti veřejné správy, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.
Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Profese

Právníci legislativci

Tip: poslat známému