Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Pavlína Majdanicsová

Lokace

Moravskoslezský kraj, Opava

Mzda

18 230 Kč - 27 420 Kč


Popis

KO: Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452 - poskytne více informací.
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nejpozději do 11.9.2019.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; kontaktní telefonní číslo; kontaktní e-mail; datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- velmi dobrá znalost českého jazyka a stylistiky
- velmi dobré vyjadřovací, komunikační a organizační schopnosti
- iniciativa, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, časová flexibilita
- znalost prostředí Opavy a okolí
- praxe v médiích výhodou
- základní znalosti žurnalistické fotografie výhodou
- uživatelská znalost kancelářských PC programů (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook)
- základní znalost práce s grafickými a webovými editory výhodou
- znalost anglického jazyka (slovem i písmem) výhodou
- základní orientace ve veřejné správě výhodou
- odolnost vůči stresu

Pracovní náplň: redaktor/ka tiskového oddělení odboru kancelář primátora
1. Připravuje podklady pro tvorbu veškerých tiskových materiálů (tiskových zpráv, článků) vydávaných Tiskovým oddělením. Na základě pokynů vedoucí oddělení samostatně také tyto materiály tvoří či obsahově plní.
2. Připravuje podklady pro odpovědi na dotazy médií.
3. Zajišťuje stylistické úpravy a korektury tiskových materiálů z jiných odborů.
4. Podílí se na poskytování informací směrem k veřejnosti a prostřednictvím webových stránek města www.opava-city.cz, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů.
5. Spolupodílí se na obsahové tvorbě městského zpravodaje Hláska, přispívá vlastními materiály i samostatně zpracovanými články.
6. Spolupodílí se na tvorbě obsahu webových stránek a sociálních sítí města.
7. Spolupodílí se na pořizování, úpravě a zpracování fotodokumentace pro potřeby vedení města, zpravodaje Hláska a odboru kancelář primátora. Na základě pokynů vedoucí oddělení pořizuje fotofotodokumentaci také pro potřebu jiných odborů magistrátu.
8. Spolupracuje s ostatními členy odboru na přípravě propagačních materiálů města a ediční činnosti.
9. Připravuje a podílí se na organizaci informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.
10. Zastupuje ostatní členy oddělení podle potřeby a pokynů vedoucí oddělení.
11. Plní další úkoly spojené s činností odboru dle po

Profese

Specialisté pro styk s veřejností

Tip: poslat známému