Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

PŘIHLÁŠKY DO 21. 10. 2019

Lokace

neuvedeno

Mzda

40 000 Kč - 45 000 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

A11 z:11/9/2019
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 68158025
Druh práce: ředitel příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek
Místo výkonu práce: Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 68158025
Platová třída: 12/ platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vzdělání vysokoškolské
2. znalost problematiky registrovaných sociálních služeb
3. základní znalost následujících předpisů:
" zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
" zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
" nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
" zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
" zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
4. praxe na výkonné řídící pozici výhodou
5. občanská bezúhonnost doložená výpisem Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
6. zdravotní způsobilost
Písemně zašlete:
" přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
(uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
" úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
" strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
" koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek (maximálně 4 strany strojopisu)
" výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
" lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání požadované činnosti (ne starší tří měsíců)
K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište).
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.
Předpokládaný nástup: leden 2020 nebo dohodou
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 21.10.2019 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor sociálních služeb, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jarmily Kozlové.
Profese

Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory

Tip: poslat známému