Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Pavlína Majdanicsová

Lokace

Moravskoslezský kraj, Opava

Mzda

16 800 Kč - 25 330 Kč


Popis

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Požadavky stanovené Statutárním městem Opava: minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, praxe ve veřejné správě výhodou, znalost spisové služby vítána, znalost živnostenského zákona výhodou, zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování, dobrá znalost práce s počítačem, organizační a komunikativní schopnosti, časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost.
Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu).
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum
a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum
a podpis uchazeče.
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava. Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.
Pracovní náplň:
1. Přijímá došlou poštu včetně elektronických podání v systému IS RŽP, příp. Ginis, zaznamenává ji v elektronickém podacím deníku, zajišťuje předání pověřeným pracovníkům k vyřízení a zajišťuje rozesílání odchozí pošty z odboru včetně písemností určeným orgánům státní správy.
2. Předává písemnosti vyhotovené na odboru podnikatelům.
3. Vede spisovnu, třídí a ukládá spisy a provádí vyřazování spisů do archivu MMO
a předává spisy ke skartaci.
4. Zajišťuje komplexní živnostenskou agendu a související kontrolu u podnikatelů, kterým zaniklo živnostenské oprávnění úmrtím, včetně vyřízení oznámení o pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele a zápisu pokračovatelů v živnosti do živnostenského rejstříku. Spolupracuje se soudy a jinými orgány, vydává oznámení o zániku živnostenských oprávnění a vede tyto skutečnosti v živnostenském rejstříku.
5. Vyřizuje žádosti o výpis z živnostenského rejstříku podle živnostenského zákona
a v rámci kontaktního místa Czech POINT vydává výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku.
6. Vybírá správní poplatky podle zák. č. 634/2004 Sb., o

Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému