Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Jana Paštěková

Lokace

Moravskoslezský kraj, Břidličná

Mzda

17 360 Kč

Email

neuvedeno


Popis

místo výkonu práce: Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Předpokládaný nástup: 1. března 2018, nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 9 platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek
Nabízíme: systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Další požadavky:
. požadované vzdělání: vyšší odborné stavebního nebo technického směru nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru ukončené maturitní zkouškou,
. základní orientace v právních předpisech týkajících se pracovního zařazení – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek – vše v platném znění,
. dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
. samostatnost, odpovědnost, preciznost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti, schopnost týmové práce,
. řidičský průkaz skupiny B.
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
. komplexní zabezpečení investičních akcí města, zastupování investora zejména před dotčenými orgány státní správy, zajištění projekční přípravy, kontrolní a administrativní činnost ve vztahu k investičním akcím
. tvorba plánů investic a oprav, správa majetku města,
. příprava výběrových řízení
. administrace dotací
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce uveďte kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná nebo poštou s datem odeslání nejpozději do 19. února 2018.
Lhůta pro podání přihlášky: 19. února 2018 do 11:00 hodin.
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140
Bc. Monika Kováčová, vedoucí hospodářsko správního odboru MěÚ, telefon: 554 773 544.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům písemné materiály poskytnuté k výbě

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému