Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Jaroslava Zlatohlávková

Lokace

Jihočeský kraj, Stožice

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

Referent odboru výstavby a územního plánování, referent úřadu územního plánování
Místo výkonu práce: území města Vodňany a správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany.
Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou.
Platové zařazení: platová třída 10
(nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, základní plat 19.760,-- Kč – 29.740,-- Kč, dle délky započítané praxe).
Druh práce:
Pořizování nástrojů územního plánování, a to zejména územně plánovacích podkladů, vedení agendy související s územně plánovacími podklady, zajištění vyhodnocení vlivů udržitelný rozvoj území, správa geografického informačního systému, další činnosti související s výkonem činností v přenesené působnosti úřadu územního plánování.
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,
- základní znalost problematiky územního plánování, včetně územně plánovacích podkladu a územně plánovací dokumentace (zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně platných prováděcích vyhlášek, zejména č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb., a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
- znalost práce na PC,
- zkušenosti s geografickým informačním systémem MISYS (případně ArcGIS),
- organizační schopnosti a schopnost jednat s lidmi,
- schopnost samostatní práce a orientace v pracovní problematice,
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
Další požadavky:
- uvítáme vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením,
- uvítáme úplné splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (tj. osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování a příslušné vzdělání a praxe v oboru).
Benefity:
- stravenky,
- příspěvek na dovolenou,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na zdravotní péči,
- indispoziční volno – sick day (5 dnů ročně),
- další příspěvky ze sociálního fondu (kultura).
Přihlášku v písemné formě musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde–li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontakt (telefon, e-mail) – nepovinný údaj.
Povinné přílohy přihlášky:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, (originál nebo ověřená kopie)
- souhlas se zpracováním osobních údajů.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek:
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami zašlete nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, nejpozději do 26.07.2019 do 12:00 hodin. Obálku označte heslem: „Výběrové říze

Profese

Úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému