Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 19 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Milan Pacák

Lokace

Královéhradecký kraj, Divec

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč


Popis

REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
- PP na dobu neurčitou, nástup 1.10.2020 nebo dle dohody
- Náplň práce: vykonává jako úředně oprávněná osoba činnosti na úseku z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), koordinuje, usměrňuje působnost ve věcech územního plánování na území kraje ve smyslu ust. § 171, odst. 1 a odst. 3 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v rámci zajištění jednotného postupu v činnosti orgánů obcí
vykonává činnost vyplývající z ust. § 7, odst. 1 a 4 stavebního zákona, tj. zejména pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán
pro plochy a koridory nadmístního významu, pořizuje územně plánovací podklady, vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností; vkládá data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod; vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a další činnosti podle tohoto zákona, přešetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice občanů, právnických a fyzických osob, podnikajících podle zvl. předpisů směřující proti řešení otázek obsažených v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech - z. č. 85/1990 Sb., § 94 z. č. 500/2004 Sb., zpracovává odborné podklady a vypracovává návrhy rozhodnutí při přezkoumávání územních rozhodnutí pro potřeby odd. stavebního řádu, provádí přezkum závazných stanovisek úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje
- Uzávěrka přihlášek je 11.09.2020 ve 14:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)
- Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce
s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
- Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
VR_22_20
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
- Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce připojte: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu, NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu)
- Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku
a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění.
- Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.
- Bližší informace k obsahu práce Vám podá:
Ing. Milan P

Profese

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky

Tip: poslat známému