Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Petrtýlová

Lokace

Moravskoslezský kraj, Vítkov

Mzda

19 730 Kč - 28 920 Kč

Email

neuvedeno


Popis

KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel. 556 312 203 nebo Bc. Zdeněk Adamec, tel. 556 312 246.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU DOPRAVY NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele do 10.6.2020 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dle dohody po ukončení výběrového řízení.
Druh a charakteristika práce: zajišťování výkonu státní správy na úseku registru řidičů, vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám, uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy, řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství v souladu s §116 zák.č.361/2000 Sb., zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 zák.č. 361/2000 Sb. a oznamuje je orgánům cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal, zakládá a provádí změny na kartách řidičů, neřidičů - bodové hodnocení řidičů, zápis přestupků, trestních činů, lékařských prohlídek, rozšíření řidičských oprávnění, omezení, včetně dalších souvisejících změn, které podléhají evidenci, eviduje školení profesní způsobilosti řidičů a zapisuje PZŘ do řidičských průkazů, vystavuje výpisy z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení, zpracovává a podává informace pro účely evidencí Policie ČR, soudů a ostatní správní orgánů, vydává a vyměňuje paměťové karty systému digitální tachograf, vydává a vyměňuje paměťové karty řidičů a paměťové karty vozidel, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamů o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, uživatelská znalost práce na PC, výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě, orientační znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů; zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řidičský průkaz skupiny B.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky, telefonní kontakt a e-mail.
Další informace naleznete na: https://www.vitkov.info/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/vyberove-rizeni-na-obsazeni-funkce-referenta-odboru-dopravy-na-useku-registru-ridicskych-opravnenina-dobu-

Profese

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení

Tip: poslat známému