Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 15 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Černá DiS.

Lokace

Ústecký kraj, Libořice

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč


Popis

místo výkonu práce: město Žatec
Popis činnosti pracovního místa:
- činnosti spojené s definovaným cílem a opatřením, Strategického plánu (2015 - 2020), Kritická oblast č. 5 UNESCO,
- orientace v Metodických principech přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků
- pracovník se aktivně účastní agendy nominační dokumentace a dalších strategických dokumentů s ní souvisejících,
- působí jako koordinátor mezi všemi dotčenými subjekty a institucemi pro nominaci a v návazných pracovních skupinách,
- vede agendu UNESCO podle aktuálního vývoje - pravidelně ji aktualizuje, spolupracuje na její aktualizaci s dotčenými institucemi (např. ICOMOS, NPÚ, MKČR)
- aktivně vyhledává dotační možnosti a koordinuje jednotlivé projekty,
- přehled a znalosti o problematice světového dědictví nejen v ČR, ale i na globální úrovni, managementu statku,
- přehled v agendě památkové péče, stavebních řízení a dotační politice a projektovém řízení,
- spolupráce na propagaci Světového dědictví v rámci regionu,
Ostatní předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- znalost zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
- znalost Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
- aktivní zájem o historii města Žatec
- aktivní znalost AJ
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 9/2020
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka - češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice,
- jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- telefonické spojení, e-mailovou adresu,
- č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
- číslo řidičského průkazu,
- datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
nejpozději do 23. 07. 2020 do 11:00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem " UNESCO ".


Profese

Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

Tip: poslat známému