Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 16 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Oddělení personální a mzdové

Lokace

Středočeský kraj, Býkev

Mzda

19 730 Kč - 28 920 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Charakteristika vykonávané činnosti:
- posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání,
omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských
oprávnění ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských
společenství pro účely jejich výměny
- provádění záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení
a o odečtu bodů
- vedení správního řízení o zadržení řidičského průkazu, odejmutí řidičského oprávnění včetně vypracování stanovisek v odvolacích řízeních, aj.

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník

Platové zařazení a platové podmínky: 9. platová třída (platové rozpětí 19 730 Kč - 28 920 Kč dle zápočtu let odborné praxe) a osobní příplatek - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- prokazatelný zájem o danou problematiku včetně její znalosti,
- velmi dobrá znalost práce s MS Office,
- samostatnost, spolehlivost a pečlivost,
- schopnost týmové práce,
- dobré komunikační a organizační schopnosti
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče


K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: do 09.04.2020 - 10:00 h

Způsob podání přihlášky:
obálku označenou "Výběrové řízení na funkci referentky/referenta registru řidičů - NEOTVÍRAT" zaslat na adresu: Městský úřad Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník, nebo předat osobně na podatelnu městského úřadu

Zpracování a uchování přihlášky s doklady
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.Profese

Úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému