Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 24 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimíra Štejrová

Lokace

Plzeňský kraj, Chlumčany

Mzda

14 700 Kč


Popis

Starostka obce Chlumčany vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na místo:
SAMOSTATNÝ (-NÁ) ODBORNÝ (-NÁ) REFERENT (-KA)
v platové třídě 10. na dobu neurčitou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
• státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících
Praxe ve stavebnictví, veřejné správě a znalost správního řádu vítána.
Místo výkonu práce: obecní úřad Chlumčany
Předpokládaný vznik pracovního poměru: dle dohody
Typ smluvního vztahu: hlavní pracovní poměr
Náplň práce:
• agenda silničního správního úřadu pro obec I. typu
• agenda životního prostředí (odpadové hospodářství, ovzduší, zeleň)
• správa a údržba sítí
• opravy a údržba komunikací
• kooperace při investičních akcích
Požadavky úřadu:
• Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Zkouška odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. výhodou
• Uživatelská znalost práce na PC
• Výborná znalost českého jazyka
• Ochota stále se vzdělávat
• Samostatnost, pečlivost, spolehlivost
• Schopnost samostatného rozhodování
• Orientace ve veřejné správě výhodou
OBEC CHLUMČANY
Družstevní 332, 334 42 Chlumčany, ID: izfbq8z
Lhůta pro podání žádostí: do 30. září 2020 (včetně) do 16:30hodin.
Místo a způsob podání žádosti: osobně na podatelně Obecního úřadu Chlumčany, písemně na adresu: Obecní úřad Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany.
Přihlášky s uvedenými doklady v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – SAMOSTATNÝ (-NÁ) ODBORNÝ (-NÁ) REFERENT (-KA) a „NEOTVÍRAT“.
Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků, obsahovat tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení a titul
2. datum a místo narození
3. státní příslušnost
4. místo trvalého pobytu
5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
6. datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašující si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez výběru nejvhodnějšího kandidáta. Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Chlumčany.
Informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách obce Chlumčany.


Profese

Všeobecní administrativní pracovníci

Tip: poslat známému