Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 1 rokem

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Podatelna

Lokace

Moravskoslezský kraj, Nová Pláň

Mzda

20 000 Kč - 30 000 Kč


Popis

místo výkonu práce : Bruntál, Nádražní 20
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové
řízení na místo:
Úředník/ce - Sociální pracovník/ce
oddělení sociálně - právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí
na dobu: určitou na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
s místem výkonu práce: Bruntál a správní obvod obce s rozšířenou působností
zařazení v platové třídě: 10
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice povolení k trvalému pobytu dle příslušných právních předpisů
dosáhla věku 18 let
Další požadavky:
ukončené vzdělání v souladu s § 110 zákona Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, tzn. minimálně
o vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního
právního předpisu voborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
nebo
o vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální
patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, dále viz
zákon
odborná způsobilost dle zákona Č. 312/2002 Sb. výhodou
uživatelská znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B výhodou
konvenčnost, flexibilita, komunikativnost, odolnost vůči stresům
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-Ii o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci evidence uchazečů o zaměstnání
Nabízíme:
5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, vyplácení odměn a další benefity
Písemnou přihlášku lze podat:
ve lhůtě do 29. 03. 2018 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat
na adresu: Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
79201 BRUNTÁL
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
Z : 29.1.2018

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému