Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 22 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Marta Bardová

Lokace

Jihočeský kraj, Zhoř

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč


Popis

Tajemnice Městského úřadu Milevsko vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení místa úředník/úřednice odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko, referent pro ochranu ovzduší a městskou zeleň.
Nástup dohodou.
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 1 (21.260 - 31.240 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Pracovní náplň: zajišťování státní správy na úseku ochrany ovzduší v rámci územně samosprávného celku a samosprávy na úseku městské zeleně na odboru životního prostředí.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, který ovládá jednací jazyk
- trestní bezúhonnost
- plná svéprávnost

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
- bezproblémová dovednost pracovat na PC - Windows, Word, Excel, Outlook apod.
- znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů)
- schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
- ochota dále se vzdělávat
- bezvadný písemný projev

Výhodou:
- praxe ve veřejné správě na výše uvedeném úseku
- doložení zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat určité náležitosti
(vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz).
Lhůta pro podání přihlášky: do 21.09.2020 (pondělí) do 11:00 hodin
Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - referent OŽP pro ochranu ovzduší a městskou zeleň" do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Bc. Marta Bardová, telefon: 382 504 202, 702 232 712, e-mail: marta.bardova@milevsko-mesto.czProfese

Úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému