Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 21 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Milena Brčáková

Lokace

Jihočeský kraj, Zhoř

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč


Popis

Tajemnice Městského úřadu Milevsko vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení místa úředník/úřednice odboru dopravy a živnostenského Městského úřadu Milevsko,
referent pro registr řidičů a vozidel.
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 1 (21.260 - 31.240 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Druh práce: zajišťování správních činností na úseku registru řidičů a vozidel
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, který ovládá jednací jazyk
- trestní bezúhonnost
- plná svéprávnost

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
- bezproblémová dovednost pracovat na PC - MS Office, Windows, Excel, Outlook apod.
- znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů)
- schopnost týmové práce i samostatného ozhodování
- ochota dále se vzdělávat

Výhodou:
- praxe ve veřejné správě na výše uvedeném úseku
- doložení zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
(vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
V přihlášce dále uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
Další náležitosti na www.milevsko-mesto.cz.
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 21.09.2020 (pondělí) do 11:00 hodin
Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - referent ODŽ pro registr řidičů a vozidel", do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Bc. Milena Brčáková, telefon: 382 504 210, 602 192 072, e-mail: milena.brcako

Profese

Úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému