Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Radka Tomanová

Lokace

Ústecký kraj, Jílové

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

[i] Místo výkonu práce: Teplická 180, 407 01, Jílové ( u Děčína)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. 312/2002 Sb:
• státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
• splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).

Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (§6 odst. 2 písm. d) zák. č. 312/2002 Sb. ):
• min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
• min 3 roky praxe v oboru (souvisejícím s výše uvedenou náplní práce) - zejm. komunální služby, stavebnictví, vodohospodářství, odpadové hospodářství, doprava a logistika, inženýring staveb, správa a údržba majetku, apod.
• základní orientace v níže uvedených právních předpisech:
zák. 128/2000 Sb., o obcích; zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; dále: občanský zákoník, základní právní předpisy upravující ochranu jednotlivých složek životního prostředí, základní právní předpisy vztahující se k problematice BOZP a PO
• výborné organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce s PC
• řidičské oprávnění skupiny B
• psychická odolnost, časová flexibilita
• schopnost koncepčně a analyticky myslet
• zkušenost s řízením pracovních kolektivů

Výhodou:
• vzdělání stavebně technického směru
• místní znalost
• znalost AJ, NJ

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
Do přihlášky uveďte prosím též Vaší e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

K přihlášce doloží uchazeč tyto doklady:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR o splňování předpokladů podle ustanovení § 2 odst. 1 písm a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení o splnění předpokladu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (§ 4 zákona č. 451/1991 Sb.)

Platové podmínky:
- se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy
- pracovní pozice je zařazena do 10. platové třídy (v závislosti na dosaženém vzdělání a zařazení vykonávané práce dle nař. vlády č. 222/2010 Sb.)

Lhůta pro podání přihlášky: do čtvrtka 11. 4. 2019

Další informace: Ing. Radka Tomanová, tajemnice MěÚ Jílové,
tel: 412 557 724, e-mail: taj@mujilo

Profese

Odborní pracovníci organizace a řízení

Tip: poslat známému