Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 16 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Jaroslav Hanč

Lokace

Královéhradecký kraj, Dolní Lánov

Mzda

27 900 Kč - 32 900 Kč

Email

neuvedeno


Popis

VEDOUCÍ PROVOZU
Pracovní náplň: Zajištění provozování ČOV Lánov, veřejných vodovodů a kanalizací na základě nájemních, případně provozovatelských smluv.
Technická příprava oprav poruch, rekonstrukcí a výměn vodovodních a kanalizačních řadů ve spolupráci s vlastníky dané inženýrské sítě. Administrativní činnost spojená s provozem, včetně přípravy potřebných smluvních záležitostí, dokumentů a pravidelných hlášení.Vypracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje a ekonomické soběstačnosti pro budoucí období včetně finančních rozvah a kalkulací pro jednotlivé obce.
Vedení pracovního kolektivu, rozdělování práce, řízení větších zakázek, kontrolní činnost apod.
PP: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Místo výkonu práce: Lánov - Horní Lánov a Prostřední Lánov, Černý Důl - Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt
Rudník - Rudník, Arnultovice, Terezín, Lázně Fořt a Javorník, Prosečné, Dolní Lánov, Dolní Dvůr
Hrubá mzda: 27 900 - 32 900 Kč. Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků, zapracování.
Možný nástup: od 1. 7. 2020 (nejlépe od 15. 6. 2020)
Požadavky na uchazeče:
Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR). Fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let. Plná svéprávnost.Bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzená pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti ze jednání související s výkonem povolání, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena).
Kvalifikační předpoklad: Minim. střední vzdělání s maturitou v oboru vodohospodář - vodař, v oboru chemicko-technologickém apod. Praxe v zajišťování a organizaci technických záležitostí při realizacích "zakázek" většího rozsahu včetně zajištění výběrových řízení na subdodavatele je výhodou.
Další požadavky: Orientace v právním řádu ČR - zejména orientace v legislativě vztahující se k provozování vodovodů a kanalizací, tj. v zákoně 274/2001 Sb., zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Praxe ve státní správě či samosprávě výhodou, neboť komunikace s příslušnými pracovníky obcí a státních orgánů je na denním pořádku. Nutný je zdravý přístup k vedení jednotlivých obcí (starostům, radním a zastupitelům). Pokročilá znalost práce na PC je podmínkou zvládnutí požadované pracovní činnosti vedoucího provozu, neboť vlastní práce na počítači bude významnou částí pracovní doby. Pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost je vítána. Schopnost samostatného rozhodování i týmové práce bude významným hodnotícím prvkem. Komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu.
Řidičské oprávnění "B" je výhodou nebo přímo nutností. Loajalita vůči zaměstnavateli, spolehlivost a možnost práce v sobotu, neděli a případně ve svátek dle rozpisu pohotovostních služeb.
Náležitosti přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce připojte: Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně.Motivační dopis.Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad dom

Profese

Specialisté v oblasti vodohospodářství

Tip: poslat známému