Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 22 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Petr Novotný

Lokace

Jihomoravský kraj, Deštná

Mzda

34 000 Kč - 38 000 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Starosta města Letovice vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Letovice, pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců.
Předpoklady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
-státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
-fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
-znalost jednacího jazyka,
-nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
Další požadavky:
-VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
-znalosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákoníku práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků, vše ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovně právních předpisů,
-schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým,
-schopnost koncepční práce,
-výborné komunikační schopnosti, výborné organizační schopnosti,
-schopnost vysokého pracovního nasazení, časová flexibilita,
-znalost práce na PC,
-ochota dále se vzdělávat.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Město Letovice, k rukám starosty, Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice nebo předejte na podatelně Městského úřadu Letovice tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. 04. 2020. Zásilku označte na obálce heslem "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení na tajemníka". O termínu ústního pohovoru a přesném času budete informováni prostřednictvím e-mailu.
Termín nástupu: 1. 7. 2020, příp. dle dohody
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě, v platném znění - platová třída 11.
Náplň práce: kompletní zajišťování chodu MÚ obce s pověřeným obecním úřadem, plnění úkolů tajemníka obecního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu, příprava podkladů pro jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva města
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo obč. průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte:
-životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména správních a řídících činností
-originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích stát. příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3

Profese

Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)

Tip: poslat známému