Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 18 dny

Typ úvazku

Služební poměr

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Pavlína Králová

Lokace

Pardubický kraj, Dubany

Mzda

22 010 Kč

Telefon

neuvedeno


Popis

Místo výkonu služby: Pardubice.
Pracoviště: Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B.Vikové-Kunětické 2011, Pardubice, Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. 06. 2023, po dobu zařazení státního zaměstnance na jiné služební místo. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. října 2020.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
10. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- Poskytování přímé metodické podpory pracovníkům úřadu práce k zajištění plné informovanosti o nabídce služeb útvaru trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti za oblast SÚPM, VPP, překlenovacího příspěvku, § 78a, problematiky OZP.
- Zpracování statistických údajů a podkladů pro analytické zprávy za oblast trhu práce a finanční sledování rozpočtu APZ.
- Hlavní činností je řešení úkolů spojených s poskytováním metodické pomoci (ve smyslu poradenství) kolegům, potažmo i firmám a dalším organizacím za účelem zvyšování úrovně zaměstnanosti v rámci Pardubického kraje. S touto činností nedílně souvisí i:
- intenzivní spolupráce s kolegy a zástupci generálního ředitelství
- práce s informačními systémy/portály využívaných v rámci jednotlivých agend
- mapování nových metodik a finančních programů vedoucí k zvyšování zaměstnanosti
- zpracování statistických výkazů a analytických zpráv
- Služební činnost má nestereotypní charakter činností s různými typy úkolů od pravidelně se opakujících až po ty, které vyžadují nová řešení, nové přístupy nebo nové informace.
- Služební náplní je účast na poradách, jednáních, realizace interních kontrol na dodržování metodiky a reprezentace úřadu práce na seminářích, workshopech, kulatých stolech na téma zaměstnanost).
- Pro výkon činnosti na služebním místě je vhodné mít přirozenou touhu učení se, dobrou paměť či systematiku ukládání informací, analytické a kreativní myšlení pro práci s informacemi, řešení situací, komunikační dovednosti pro denní kontakty napříč úřadem práce a dalšími organizacemi, schopnost formulovat vlastní myšlenky tak, aby jim druzí rozuměli, schopnost číst a porozumět zákonným normám a schopnost se rozhodovat.
- Pro výkon činnosti na služebním místě je vhodné mít i více než průměrnou zdatnost v ovládání programů Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) a v obsluze PC obecně.
- Služební poměr se uzavírá na plný úvazek (40 hodin týdně) s pružnou pracovní dobou (pevná část 8:00 až 13:00), zaměstnanci náleží stravenky v hodnotě 90 Kč, 5 týdnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna, 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí a odměny k životním a pracovním výročím.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 11. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové - Kunětické 2011, 530 02 Pardubice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové

Profese

Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy

Tip: poslat známému