Částečný invalidní důchod a zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1031 dny


Byl vám přiznán invalidní důchod na základě snížené pracovní schopnosti? Chcete chodit do práce, ale nevíte na jak dlouho můžete, a na jak vysokou mzdu máte nárok? Co dělat, když nemůžete najít zaměstnání? Nebo jste zaměstnavatelem a nevíte, jestli zaměstnat osobu se zdravotním handicapem? Jaké výhody by vám z toho mohly plynout? Na všechny tyto otázky vám odpovíme.


Invalidní důchod je osobám přidělován na základě lékařského posudku a pokud o něj požádají. Pokud lékař shledá, že jsou pracovní schopnosti osoby zhoršené z hlediska jejího zdravotního stavu, bude takový jedinec posuzován pro nárok na invalidní důchod. Nárok na něj mají osoby se sníženou pracovní schopností. Zdravotní postižení může být fyzického i psychického původu. Invalidita je nově rozdělena do tří stupňů podle procentuálně vyměřeného poklesu pracovních schopností. 

Pokles pracovní schopnosti:

  • o 35 % – 49 % = 1. stupeň
  • o 50 % - 69 % = 2. stupeň
  • o 70 % a více = 3. stupeň 

Tyto stupně nahradily dřívější označení částečný (1. a 2. stupeň) a plný invalidní důchod (3. stupeň). Procentuální výměru naleznete v zákoně o důchodovém pojištění (Zákon č.155/1995 Sb.). 

Může být invalidní důchodce zaměstnán?

Každá osoba, které byl komisí přidělen invalidní důchod může být zaměstnána. Je na zvážení samotných znevýhodněných osob zda a v jaké míře si budou vydělávat. Právní předpisy dávají v tomto ohledu značnou volnost. Zákonná úprava v tuto chvíli nijak nereguluje délku pracovní doby. Ta závisí na požadavku zaměstnavatele a možnostech zaměstnance. Právo také nestanovuje žádné omezení maximálního výdělku. Naopak upravuje výši minimálního výdělku. V minulosti existovala takzvaná snížená hranice minimální mzdy pro zaměstnance se sníženou pracovní schopností, ale ta už neplatí. Minimální mzda je stejná, jako pro plně schopné zaměstnance. Od roku 2018 je to tedy 73,20 Kč za hodinu, což činí 12 200 Kč za měsíc.

Invalidní důchod a výběr zaměstnání

Pobíráte-li invalidní důchod, měli byste výběr zaměstnání důkladně posoudit. Práce by měla odpovídat vašim fyzickým i psychickým možnostem. Pracovní doba může být standardní (bráno jako 40 hodin za týden), ale musíte sami posoudit, nakolik zvládnete práci vykonávat. Zároveň mějte na paměti, že rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a jeho stupni není doživotní, a po určité době je přezkoumáno komisí. Doba přiznání důchodu se liší v závislosti na věku. Každá komise bude vedle změn zdravotního stavu brát zřetel i na práci, kterou vykonáváte. Přezkumná komise může rozhodnout, že s ohledem na doposud vykonávanou práci, jste schopni pracovat jako zdravý člověk a invalidní důchod vám odebere. Takže budete-li pracovat 40 hodin týdně, může se snadno stát, že vám bude invalidní důchod odebrán. Při výkonu zaměstnání berte v potaz o kolik procent je vaše pracovní schopnost snížena a sami posuďte jaká práce a v jaké míře je optimální. A to tak, aby se váš zdravotní stav nezhoršil, nebo jste o důchod nepřišli.

Pro všechny, kteří spadají do prvního nebo druhého stupně invalidity, je zaměstnání zásadní. Zejména proto, že prvním dvěma stupňům, dříve částečným invalidním důchodcům, se doba pobírání invalidního důchodu nezapočítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Fakt, že si zaměstnanec se sníženou pracovní schopností nenajde zaměstnání, bude mít dopad na nárok nebo výši starobního důchodu. Zákon předpokládá, že každá osoba se sníženou pracovní schopností, využije zbytky svých pracovních sil pro výkon zaměstnání. Toto neplatí pro osoby, které spadají do třetího stupně. Těm se doba pobírání invalidního důchodu započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. 

Pobírám invalidní důchod a nemohu najít zaměstnání

Pokud nemůžete najít vhodné zaměstnání, zaregistrujte se alespoň na Úřad práce. Může se stát, že díky snížené pracovní schopnosti nebudete s to nalézt zaměstnání, natož to vhodné. Jak takovou situaci řešit? Zaregistrujte se na Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání. Doba, po kterou budete evidováni bude brána jako náhradní doba pojištění. Budete-li v evidenci ÚP vedeni, jako uchazeči o zaměstnání, tak zákon stanoví dobu, která vám bude počítána pro potřeby přiznání starobního důchodu. Pokud nechcete být evidováni na ÚP, můžete pojištění hradit jako samoplátce.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Fyzickým osobám, jimž je přidělen invalidní důchod, je na trhu práce poskytována zvýšená ochrana. Jste-li takovou osobou, je vaší povinností doložit zaměstnavateli skutečnost, že máte sníženou pracovní schopnost, a to posudkem, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu správy sociálního zabezpečení. Pokud jste zaměstnavatel a budete zaměstnávat osobu se zdravotním postižení, můžete se obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce, která eviduje osoby se zdravotním postižením. Evidence Úřadu práce obsahuje indentifikační údaje o osobách se sníženou pracovní schopností, dále údaje o omezeních pracovního uplatnění a údaje o posudku, potvrzení nebo rozhodnutí, na základě kterého byla osoba uznána osobou se zdravotním handicapem. Dle zákona nesmí být informace z této evidene použity jinak, než pro účely začlenění a setrvání handicapovaných osob na trhu práce a dále pro statistické účely. 

Zaměstnávání osob pobírajících invalidní důchod – výhody pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele může být zaměstnání osoby se sníženou pracovní schopností výhodou.  Ta spočívá ve zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Takové pracovní místo vzniká na základě písemné dohody, uzavřené s Úřadem práce. Úřad posoudí, zda je uzavření Dohody a přiznání příspěvku relevantní. Nově se tento příspěvek nazývá: „Příspěvek na pracovní místo“. Zákonnou podmínkou příspěvku je, že vytvořené místo musí být obsazeno osobou se sníženou pracovní schopností nejméně po dobu 3 let. 

Jako zaměstnavatel také můžete mít nárok na úhradu nákladů, které jste účelně vynaložili v souvislosti se zaměstnáváním osob/y se zdravotním postižením. V případě, že 50% vašich zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním postižením, můžete také požádat o příspěvěk na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento příspěvek vám pomůže s náklady na mzdu pro znevýhodněné zaměstnance. 

Zaměstnavatel, který si nárokuje některý z příspěvků, musí splňovat zákonné podmínky. Zákon také může stanovit charakteristiku pracovního místa, zejména určení druhu práce a místa výkonu práce. Dále upravuje i předpoklady a požadavky stanovené pro dané pracovní místo i základní mzdové podmínky.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek