Dohoda o provedení práce + vzor

Tagy:

Datum vložení

vložen před 602 dny


Dohoda o provedení práce patří mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vyznat se v tom, co všechno musí smlouva obsahovat, aby byla platná, jak ji můžete vypovědět, a také jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění, není jednoduché. V tomto článku najdete celkový přehled a vše, co pro práci na DPP potřebujete znát.

Na DPP jen 300 hodin za rok

Zásadním bodem dohody o provedení práce je, že na ni můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Dohod můžete uzavřít libovolné množství, pro jednoho zaměstnavatele však platí již zmíněných 300 hodin. A pozor – toto omezení se nedá obejít vyšším počtem dohod u jednoho zaměstnavatele.

Příklad:

U firmy ABC jste zaměstnaní na dohodu o provedení práce na pozici pokladní jako zástup za dovolenou. Dohoda se uzavírá na tři měsíce od 1.června 2018 do 31.srpna 2018. Předpokládá se, že na této pozici odpracujete celkem 250 hodin. Protože jste se jako zaměstnanci osvědčili, zaměstnavatel s vámi uzavře další dohodu o provedení práce s tím, že budete vypomáhat na skladě. Kolik hodin můžete na této pozici odpracovat?

Vzhledem k tomu, že jako pokladní odpracujete za celou dobu 250 hodin, na druhé pozici už můžete odpracovat pouze 50 hodin. Zkrátka a dobře – celkem za obě pozice nesmíte přesáhnout 300 hodin. Po dosáhnutí této meze už pro daného zaměstnavatele tento rok pracovat nemůžete – alespoň ne na dohodu o provedení práce. Museli byste uzavřít jinou smlouvu.

U firmy ABC jste zaměstnaní na pozici pokladní. Smlouva se uzavírá na dobu 1.června 2018 – 31.srpna 2018. Předpokládejme, že u této firmy za tuto dobu odpracujete 300 hodin. Rozhodli jste se ale, že si přivyděláte, a tak oslovíte společnost CALL, která nabízí práci na pozici operátora. Společnost s vámi chce uzavřít dohodu o provedení práce. Může s vámi dohodu uzavřít, když předpokládáte, že limitu 300 hodin dosáhnete už ve firmě ABC?

Odpověď je ano, můžete. Limit 300 hodin se totiž vztahuje pouze na práci pro jednoho zaměstnavatele.

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

Výhodou DPP je, že do měsíčního příjmu 10 000 Kč neodvádíte zdravotní ani sociální pojištění. Ovšem má to své háčky.

Pokud si na dohodu o provedení práce pouze přivyděláváte a sociální a zdravotní pojištění za vás odvádí už jiný zaměstnavatel nebo stát (v případě, že jste student, rodič na mateřské dovolené, v evidenci úřadu práce apod.), máte vše vyřešeno.

Jestliže je ale dohoda o provedení práce vaším hlavním zaměstnáním, musíte si pohlídat zdravotní pojištění. Do 10 000 Kč jste sice od platby zdravotního a sociálního pojištění osvobozeni, zdravotně pojištěný musí být ze zákona každý. A pokud za vás zdravotní pojištění neodvádí ani zaměstnavatel ani stát, pak se musíte přihlásit na zdravotní pojišťovnu sami jako osoba bez zdanitelných příjmů a jste povinni hradit zdravotní pojištění ve výši 13,5 %z minimální mzdy – což je 1647 Kč měsíčně. Sociální pojištění odvádět nemusíte, vezměte však na vědomí, že doba, kterou si neplatíte sociální pojištění, se vám nezapočítává do odpracované doby pro nárok na důchod.

Daně a měsíční daňové slevy

Dani z příjmu fyzických osob se nevyhnete. Existují však daňové slevy, které můžete uplatnit. Všichni zaměstnanci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně. Další slevy jsou:

 • Sleva na invaliditu 1. a 2.stupně – 210 Kč
 • Sleva na invaliditu 3.stupně – 420 Kč
 • Sleva na studenta – 335 Kč
 • Sleva na průkaz ZTP/P – 1345 Kč
 • Sleva na vyživované děti – 1117 Kč na první dítě, 1417 Kč na druhé dítě, 1717 Kč na třetí a každé další dítě
 • Sleva na manžela/manželku – Pokud jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 000, druhý z manželů si může uplatnit slevu ve výši 2070 Kč.

 

Pravidla pro uplatňování daňových slev

Daňové slevy vám nenáleží automaticky. Aby vám byli přiznány, musíte u svého zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani. To můžete podepsat na dané období (minimálně 1 kalendářní měsíc) pouze u jednoho zaměstnavatele.

Příklad:

U firmy ABC jste zaměstnáni na dohodu o provedení práce jako pokladní. Ve stejném čase pracujete i pro firmu ZAZA na pozici operátor. Jelikož jste student, chcete uplatnit daňovou slevu na studenta. Můžete uplatnit slevu u obou zaměstnavatelů?

Nemůžete – prohlášení k dani můžete podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Co musí obsahovat dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je platná pouze, pokud je uzavřena písemně. Zároveň musí obsahovat:

 • Kdo dohodu uzavírá – údaje o zaměstnavateli (název, sídlo, IČO, jméno zástupce) a zaměstnanci (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště);
 • Dobu, na kterou se dohoda uzavírá – buď časové období od-do, nebo může být uveden nejzazší termín (například: Práci provede nejpozději do 1.8.2018). Dohodu lze uzavřít také na neurčito;
 • Jakou práci bude zaměstnanec vykonávat;
 • Rozsah práce v hodinách;
 • Odměnu, která musí splňovat ujednání o minimální mzdě.

Výpověď dohody o provedení práce

Výpověď musí být vždy písemná a pokud v dohodě není uvedeno jinak, ukončit ji lze:

 • Dohodou smluvních stran ke sjednanému dni;
 • Výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní lhůtou, která začíná dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně;
 • Okamžitým zrušením v odůvodněných případech stanovených zákonem (práci nemůžete nadále vykonávat kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu nebo vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí dne splatnosti).

Dohoda o provedení práce – vzor

Dohoda o provedení práce

Název:

Sídlo:

IČO:

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

a

 

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bytem:

(dále jen „zaměstnanec“)

 

uzavírají tuto dohodu o provedení práce:

 

 1. Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele bude vykonávat Úklidové práce/Specifikace konkrétní pozice.
 2. Dohodnutá práce bude vykonávána od 1.8.2018 do 31.10.2018.
 3. Místem výkonu práce bude Ostrava.
 4. Za řádně odvedenou práci podle této dohody náleží od zaměstnavatele zaměstnanci odměna ve výši 100 Kč za každou odpracovanou hodinu/úkol specifikovaný v odstavci 1 této smlouvy.
 5. Pokud práce nebude vykonána řádně nebo v termínu nebo nebude odpovídat zadání, zaměstnavatel má po projednání se zaměstnancem právo odměnu přiměřeně zkrátit.
 6. Odměna bude zaměstnanci splatná vždy nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím měsíci, ve kterém byla práce provedena.
 7. Zaměstnanec prohlašuje, že byl zaměstnavatelem obeznámen s bezpečnostními předpisy a předpisy o požární bezpečnosti a že byl v této oblasti řádně proškolen.
 8. Zaměstnanec je povinen vykonat práci svědomitě, podle svých sil a schopností, dodržovat předpisy vztahující se k výkonu práce a předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu.
 9. Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci podmínky vhodné pro řádný výkon smluvené práce, zejména zajistit bezpečnost práce a poskytnout zaměstnanci pomůcky potřebné pro výkon práce a osobní ochranné pomůcky.
 10. Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jedno převzal zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

 

V Ostravě dně 30.7.2018

 

Podpis zaměstnavatele:                                                                                              Podpis zaměstnance:

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek