Jak sepsat výpověď z práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1125 dny


Pracovní trh se hemží pracovními příležitostmi. Časy, kdy naše babičky navštěvovaly jedno zaměstnání celý život, jsou již minulostí. Většina z nás se tak setká se situací, kdy je třeba v práci podat výpověď. Nová práce zpravidla bývá novou příležitostí a šancí. Pojďme tuto příležitost zkrášlit tím, že řádně ukončíme stávající zaměstnání. Jak teda výpověď správně sepsat a podat?

Výpověď je důležitým tématem zaměstnaneckého vztahu. Mohla by být snadno zneužitelná ať už ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Z toho důvodu musí splňovat určité náležitosti, které upravuje zákon. Při podání výpovědi, jsou větší požadavky kladeny na zaměstnavatele. Jedním ze zásadních rozdílů je, že zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodu. Na druhou stranu zaměstnavatel ji může podat pouze ze zákonných důvodů. Zaměstnanci je v tomto případě ponechána větší volnost. Neznamená to však, že můžete přijít k šéfovi a říct, že končíte. I zaměstnancem podaná výpověď musí splňovat daná kritéria.

Chci podat výpověď z práce – co musím vědět?

Výpověď je jednostranný právní akt, tudíž není potřeba, aby druhá strana vyslovila souhlas. Z výpovědi musí být zřejmé, kdo ji podává a k jakému dni. Tento den musí být v souladu s výpovědní lhůtou. Existují tři nejdůležitější kritéria výpovědi. Těmi jsou písemná forma, podpis zaměstnance a prokazatelné doručení zaměstnavateli.

Forma výpovědi

Výpověď je úřední akt, který vyžaduje písemnou formu. Pamatujte, že jedině taková forma je správná. Samotné náležitosti probereme níže. S rozvojem technologií přibyla ke standardní výpovědi na papíře ještě další varianta. V dnešní době je zaměstnanci umožněno podat výpověď i v elektronické podobě.

Potřebujete podat výpověď z práce a šéf je na dovolené? V tom případě je podání výpovědi elektronicky výbornou alternativou. Když se rozhodnete podat výpověď takto, musíte ji opatřit ověřeným elektronickým podpisem. Tento způsob je komplikovanější, protože ne každý z nás elektronickým podpisem disponuje. Se zřízením ověřeného elektronického podpisu vám pomohou například na České poště, kde si pořídíte kvalifikovaný certifikát. Pomocí tohoto certifikátu si vytvoříte zaručený elektronický podpis, který uznávají všechny orgány veřejné moci v ČR. Zřízení takového podpisu není na škodu, protože vám usnadní i další elektronickou komunikaci s úřady státní správy.

Pokud je váš nadřízený v práci, můžete mu výpověď podat v papírové formě. Vlastnoruční podpis je nezbytnou podmínkou platnosti dokumentu. Struktura výpovědi bude stejná, jako ta u výpovědi v elektronické podobě.

Doručení výpovědi z práce

Další zákonná a velmi důležitá podmínka výpovědi. Doručení = převzetí. Pamatujte na to, že výpověď se stává platnou, až v momentě doručení. Existuje několik možných způsobů. Zřejmě nejčastěji je výpověď doručována osobně. K takovému doručení dochází nejčastěji v místě sídla zaměstnavatele. Pokud se rozhodnete předat výpověď osobně, je velice důležité, aby vám nadřízený doručení potvrdil. Přineste si s sebou kopii výpovědi, na kterou zaměstnavatel napíše datum a podepíše ji. Pozor, zaměstnavatelův podpis nevyjadřuje souhlas, ale převzetí. Výpověď také nemusí být doručena přímo zaměstnavateli. Převzít ji může i další oprávněný zaměstnanec. Tím je váš nadřízený, podatelna firmy nebo personální oddělení. Zaměstnavatel by měl na vaši žádost sepsanou výpověď přijmout a potvrdit její převzetí. Můžete se však setkat s tím, že zaměstnavatel výpověď odmítá přijmout nebo je nepřítomný. V takovém případě můžete využít další způsob doručení, a ten je prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Potvrzení doručení potřebujete i tentokrát. Z toho důvodu je nejlepší zaslat výpověď s dodejkou, která vám zaručí písemné potvrzení převzetí. Dodejku potvrdí ten, kdo ve firmě přebírá poštu. Pokud zaměstnavatel tvrdí, že výpověď nedostal a nečetl, tak nepanikařte. Z pohledu práva je pro doručení výpovědi relevantní skutečnost, že písemnost je se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se dostane do dispoziční sféry zaměstnavatele. Tím je myšlen stav, kdy se s ní zaměstnavatel mohl seznámit. V tuto chvíli už není váš problém, že výpověď nečetl. V praxi to znamená, že pokud bude zaměstnavatel tvrdit, že výpověď nečetl, a proto není platná, nemá pravdu. Jakmile písemnost ve firmě převzali, je brána jako doručená bez ohledu na to, zda ji někdo četl nebo ne. 

Výpovědní lhůta

Důlěžitou součástí výpovědi je výpovědní lhůta. Ze zákonna je tato lhůta stanovena jako dvouměsíční. Může však být kratší i delší. To záleží na ustanovení v pracovní smlouvě. Proto si smlouvu pečlivě přečtěte ještě předtím, než začnete výpověď psát. Pokud máte ve smlouvě stanovenou tříměsíční výpovědní lhůtu, nemůžete se hájit tím, že zákon stanovuje dvouměsíční. Není také neobvyklé, že je reálná výpovědní doba kratší, než ta ve smlouvě. Vše záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Pamatujte, že zaměstnavatel má nárok požadovat dodržení výpovědní lhůty a jakákoliv její změna je možné v případě oboustranného souhlasu. Pokud chcete její délku změnit, domluvte se se zaměstnavatelem ještě před podáním samotné výpovědi.

Den ukončení pracovního poměru = den uplynutí výpovědní lhůty. Ta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi a trvá po dobu stanovenou v pracovní smlouvě. Uveďme si konkrétní případ. Výpověď podáte 15.3.2017 a smlouva stanovuje dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pracovní poměr tak končí 31.5.2017. Ve smlouvě můžete formulovat následovně: „Žádám o ukončení pracovního poměru, který skončí uplynutím xxx výpovědní lhůta. Tato doba počíná běžet od xxx a končí xxx.“

Co napsat do výpovědi z práce

A teď už k samotnému obsahu výpovědi. V levém horním rohu stránky je identifikace toho, kdo výpověď podává. Tedy vaše. Uveďte jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje (telefonní číslo, email). O řádek níže následuje identifikace zaměstnavatele. Uveďte název zaměstnavatele, identifikační číslo, které najdete v obchodním rejstříku a adresu. Vynechte řádek, uveďte datum a místo sepsání výpovědi. Vynechte další řádek a tučně napište o jakou písemnost se jedná. V našem případě jde o „Výpověď z pracovního poměru.“ Následuje samotný text výpovědi. Můžete se opřít o zákonnou úpravu a do textu zakomponovat následující formulaci: „Tímto dávám dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce výpověď z pracovního poměru.“ Důvody výpovědi nemusíte uvádět. Pod text výpovědi přijde vlastnoruční podpis. A v případě osobního doručení můžete použít formulaci: „Dle ustanovení § 337 odst. 1 zákoníku práce vás žádám o potvrzení převzetí písemnosti.“ Následuje „Převzal.....; dne...... a podpis....“

Teď už jen výpověď řádně doručit zaměstnavateli a můžete se vrhnout do dalšího pracovního dobrodružství.

 

 

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek