Kategorizace prací podle profese

Tagy:

Datum vložení

vložen před 628 dny


Proč jeden pracovník chodí k závodnímu lékaři každý rok a druhý si horko těžko vzpomene, kdy byl u lékaře vlastně naposled? Jak je možné, že jeden stráví u lékaře i hodinu a druhý má „odbyto“ za pět minut? Na vině je kategorizace prací.

Význam kategorizace prací

Zařazení prací do odpovídajících kategorií má za účel zejména ochránit zaměstnance před možnými zdravotními riziky plynoucí z výkonu práce. Vliv práce na zdraví zaměstnance se posuzuje dle 13 rizikových faktorů. Pokud se dle naměřených hodnot zjistí, že práce může mít potenciálně negativní dopad na zdraví, zaměstnavatel je povinen poskytnout pracovníkům odpovídající ochranné pomůcky a provést bezpečnostní opatření, která mají za úkol snížit zdravotní riziko na přípustnou mez.

Kategorizace prací se odráží v pracovně-lékařských službách: Zaměstnanci vykonávající rizikovou práci jsou povinni docházet častěji na preventivní prohlídky, zařazení do příslušné kategorie ovlivňuje i to, zda se lékařské prohlídce musí podrobit i brigádníci, co vše se v rámci zdravotní prohlídky vyšetřuje, jak dlouho prohlídka trvá a podobně.

Posuzované rizikové faktory

Zákoník práce rozlišuje 4 pracovní kategorie, přičemž do tří z nich se zařazují práce rizikové s nepříznivým dopadem na zdraví pracovníka. Pokud vykonávaná práce spadá do rizikové kategorie, je povinností OSVČ či zaměstnavatele tuto skutečnost ohlásit na krajské hygienické stanici, kde dotyčný podá návrh na zařazení práce do jedné z kategorií. Hygienická správa návrh vyhodnotí a buď mu vyhoví, nebo práci zařadí do kategorie jiné. V případě, že práce spadá do první kategorie čili mezi neriziková povolání, pak není nutné podávat návrh na zařazení – pokud zaměstnavatel či OSVČ kategorii nenahlásí, bude mu automaticky přidělena kategorie první.

Rizikovost práce se určuje na základě 13 faktorů:

 • Prach – Měří se limity pro koncentraci prachu v pracovním prostředí, každé kategorii je přiřazena jiná hodnota.
 • Hluk – Posuzuje se, zda se jedná o hluk stálý, proměnný či impulsní.
 • Pracovní poloha – Některé profese se vykonávají ve ztížených pracovních polohách. Kromě typu polohy se posuzuje i doba, po kterou musí pracovník v dané poloze setrvat.
 • Fyzická zátěž – Měří se pomocí energetického výdaje, který zvyšuje například neustálý pohyb na pracovišti či přenášení těžkých břemen.
 • Psychická zátěž – Posuzuje se monotónnost práce, vícesměnný provoz, práce pouze v nočních hodinách a podobně.
 • Zátěž teplem
 • Zátěž chladem
 • Práce s chemickými látkami
 • Manipulace s biologickými látkami – Jedná se o práci, ve kterých pracovníci přicházejí do styku s biologickými činiteli a/nebo jejich přenašeči.
 • Vibrace
 • Neionizační záření a elektromagnetická pole
 • Zraková zátěž – Rizikovým faktorem je i nadměrná zraková zátěž, která může znamenat například nutnost používání zvětšovacích pomůcek a přístrojů, rozeznávání kritických detailů či sledování obrazovek.
 • Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu – Jde o práci pod vodní hladinou. Kategorie se posuzuje dle hloubky ponoru.

Kategorie prací

Po posouzení rizikových faktorů a změření limitů se práce zařadí do příslušné kategorie:

1.kategorie – Práce zařazené v první kategorie nemají nepříznivý vliv na zdraví, jedná se o neriziková zaměstnání, typicky se jedná o administrativní činnosti.

2.kategorie – Nepříznivý vliv na zdraví lze očekávat pouze výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců. Hygienické limity nejsou překračovány. Do této kategorie může patřit například profese truhláře, který pracuje ve ztížené poloze, a to často i po dlouhou dobu, manipuluje s těžkými kusy nábytku (30-50 kg) a do rukou se mu přenáší vibrace z používaných nástrojů.

3.kategorie – Zde se zařazují práce, u nichž jsou hygienické limity překračovány a/nebo je nezbytné používat ochranné pracovní pomůcky a jiná bezpečnostní opatření a/nebo je u osob, které vykonávají tyto práce zvýšený výskyt nemocí z povolání či četnější onemocnění. Může jít například o zdravotní pracovníky, kteří přicházejí do styku s takovými biologickými činiteli jako je virus HIV či VHB nebo jsou v kontaktu s jejich přenašeči.

4.kategorie – Při výkonu těchto prací je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

 

Autor: Martina Polamová

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek