Maturita při zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 991 dny


Základní potřebou člověka je touha se zlepšovat. Jste otrávení z diskriminace na trhu práce, způsobené absencí požadovaného vzdělání? Nebojte se, maturita při zaměstnání není problém. Na věku nezáleží, studovat může každý. Pojďte naproti lépe placené práci tím, že překonáte strach i sami sebe.

Ať už vás myšlenka studia při práci ani nenapadla, nebo právě díky ní čtete následující tipy, zjistíte, že nic není nemožné.

Maturita při zaměstnání - formy studia

Studium při zaměstnání se zpravidla neslučuje s běžným denním studiem. Z toho důvodu střední školy nabízejí několik alternativ. Těmito alternativami jsou večerní, dálkové, distanční a kombinované studium. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

  • Večerní studium: výuka se odehrává ve večerních hodinách, několikrát za týden. V průměru je odučeno 10 až 18 hodin týdně. Ale vzhledem ke značné časové náročnosti, je večerní výuka na ústupu.
  • Dálkové studium: je samostatné studium spojené s výukou, která bývá v rozsahu 200 až 220 hodin v průběhu školního roku.
  • Distanční studium: relativně mladá forma studia, která probíhá převážně nebo úplně prostřednictvím informačních technologií (takzvaný e-learning), může být spojena s individuálními konzultacemi s jednotlivými učiteli.
  • Kombinované studium: vzdělávání, které propojuje všechny ostatní formy vzdělávání.

Ne každá střední škola umožňuje jinou než denní formu studia. Proto je důležité najít takovou, která možnost studia při zaměstnání nabízí. Omezena je i možnost výběru oborů, avšak alespoň minimální zastoupení má většina oborů.

Délka maturitního studia při zaměstnání

Délka závisí na tom, jestli si maturitu dodělává člověk, který úspěšně absolvoval střední odborné učiliště nebo ten, kdo studium ukončil absolvováním základního vzdělání. Může trvat od dvou do pěti let.

Délka takzvané nástavby bývá dva až tři roky. K nástavbovému studiu se hlásí držitelé výučního listu. Ti, kteří dokončili studium na středním odborném učilišti.

Absolventi základního vzdělání, kteří buď nenastoupili ke středoškolskému vzdělání, nebo jej nedokončili, dodělávají maturitní vzdělání pět let. Výjimka může nastat v případě, že se student dostal do maturitního ročníku, pouze nesložil maturitní zkoušku. Takovým studentům může škola nabídnout takzvaný individuální plán a délka studia se může různit.

Maturita a zaměstnání

Studium při práci je bezesporu náročné. Časově i psychicky, ale prošla jím před vámi už spousta lidí. Není důvod, abyste to nezvládly i vy. Rozdíl je mezi těmi, kteří si maturitní vzdělání dodělávají, protože chtějí. Chtějí být lépe uplatnitelní na trhu práce, vydělávat víc peněz nebo si jen chtějí rozšířit obzory. A těmi, kteří si zvyšují kvalifikaci proto, že to po nich vyžaduje zaměstnavatel.

Studentům, kteří studují na vlastní popud, nenáleží žádné studijní volno a jsou povinni se studiu věnovat ve svém volném čase. Zatímco ti, kteří studují na popud zaměstnavatele, mají ze zákona nárok na určité úlevy. Zaměstnanci uzavírají se zaměstnavatelem kvalifikační dohodu.

Kvalifikační dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

V případě, že zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje zvýšení nebo prohloubení kvalifikace, uzavře s ním kvalifikační dohodu. Podstatu a náležitosti dohody definuje zákon. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v Zákoníku práce.

Obsahem dohody je závazek, kterým zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci zvýšení kvalifikace. Poskytuje zaměstnanci prostor a čas, aby úspěšně dokončil započaté zvýšení kvalifikace. Zaměstnanci vzniká dohodou závazek a má povinnost setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu. Nejdelší možnou dobou je pět let.

Pokud zaměstnanec odejde ze zaměstnání dřív, než bylo stanoveno, musí zaměstnavateli uhradit náklady, které zaměstnavatel na studium vynaložil. Ukončení zaměstnání je jediným zákonným důvodem, kdy musí zaměstnanec zaměstnavatele odškodnit. Nedokončení studia kvůli špatným výsledkům není důvodem vrácení nákladů.

V případě, že dojde k nedokončení vzdělání, které vědomým nebo nedbalostním jednáním způsobil zaměstnanec, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody. Nikoliv úhradu všech nákladů. U posuzování náhrady škody se hledí na dodržení dobrých mravů. Pokud zaměstnanci onemocní dítě a z toho důvodu, není schopen vzdělání dokončit, neměl by být nijak trestán.

Zaměstnavatel je ze zákona povinen, poskytovat zaměstnanci, který si zvyšuje nebo prohlubuje kvalifikaci na základě kvalifikační dohody, určité úlevy. Těmi se rozumí volno na studium i před zkouškami. Rozsah těchto úlev definuje zákon. Jejich výčet se nachází v § 232 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce.

Poplatky za studium

Studium na veřejných školách je bezplatné. Na soukromých školách se výše školného různí. Proto je důležité si cenu studia zjistit na příslušné škole, případně ji porovnat s cenou na jiných školách. Zaměstnanec studium hradí pouze v případě, že se zaměstnancem uzavře kvalifikační dohodu. Soukromé školy většinou nabízejí více oborů.

Jestli poskytovatel vzdělávacích služeb umožní platbu na základě splátkového kalendáře, nebo požaduje platbu předem, záleží pouze na něm.

Přijímací řízení

Jestli škola vyžaduje přijímací řízení, je také v kompetenci jejího vedení. Častěji platí, že ke studiu je student přijímán bez přijímacího řízení.

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek