Nárok na volno při hledání zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 759 dny


Hledání nového zaměstnání, rozesílání životopisů a účast ve výběrovém řízení není nic, co by člověk podstupoval s nadšením. Věděli jste však, že pokud si hledáte nové zaměstnání, zatímco jste ve výpovědní lhůtě u stávajícího zaměstnavatele, máte nárok na mimořádné volno? Zákon tak alespoň z malé části toto složité životní období zaměstnancům ulehčuje. V jakém rozsahu můžete toto volno čerpat, a náleží vám za něj náhrada mzdy?

Jeden půl den v týdnu po celou výpovědní dobu

Jako první je nutné zmínit, že abyste nárok na volno při hledání nového zaměstnání měli, musí vám v dané době běžet výpovědní lhůta. Zákon se dále o volnu při hledání nové práce vyjadřuje takto:

„Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.“

Nárok na volno tedy máte, nejen když jste dali výpověď z práce vy, ale i když je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, a to z následujících důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (tzn. firma, ve které pracujete, zaniká)

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část (to znamená, že by se jinak změnilo místo výkonu vaší práce)

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí apod.

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Dostali jste výpověď kvůli vlastní chybě? Pak si nechte zajít chuť

Naopak pokud s vámi zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr kvůli vašemu vlastnímu zavinění, pak na nárok na volno při hledání nového zaměstnání nemáte. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď, protože:

  • zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích;
  • jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci;
  • poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance.

Může se tedy jednat například o případy, kdy zaměstnanec dostal výpověď, protože nepracoval efektivně, v práci závažně porušil nařízení zaměstnavatele nebo nejednal podle předpisů, v pracovní době byl pod vlivem alkoholu apod. Ve všech těchto situacích vám tak nárok na volno při hledání zaměstnání nevzniká.

Zaměstnavatel po vás může požadovat důkaz o účasti na pohovoru

Nezapomeňte, že zaměstnavatel má právo po vás požadovat důkaz, že jste volno využili opravdu k těm účelům, pro které bylo určeno. To v praxi znamená, že si na personálním oddělení firmy, ve které máte pohovor, budete muset obstarat třeba potvrzení o účasti ve výběrovém řízení.

Potřebujete víc než půlden? Volno slučte

Neplacené pracovní volno při hledání nového zaměstnání vám náleží na nezbytně nutnou dobu, maximálně 1 půl den v týdnu. Jenže co když se účastníte pohovoru ve firmě, která sídlí daleko od vašeho bydliště a půl den vám nestačí? Čeká vás náročné assesment centrum, které často trvá i celý den? Možná máte dokonce dva pohovory v jednom dni? S tím si nemusíte dělat těžkou hlavu.

Volna se totiž dají slučovat - v jednom týdnu si klidně vyberete dva plné dny volna, musíte však počítat s tím, že celý následující měsíc se musíte bez jakéhokoli volna z důvodu hledání nového zaměstnání obejít.

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek