Pojištění odpovědnosti v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1160 dny


K čemu slouží pojištění odpovědnosti v zaměstnání? Stejně, jako každé jiné pojištění pojištěnci takzvaně „kryje záda“. Ať už je pojištěncem zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

Odpovědnost za škodu ať už ze strany zaměstnance, nebo ze strany zaměstnavatele je definovaná v zákoně. Konkrétně ji upravuje v zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon definuje povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, z toho důvodu je na místě, aby ošetřil i možné důsledky výkonu pracovní činnosti. Každá skupina je upravena zvlášť. Největším rozdílem v pojištění zaměstnance a zaměstnavatele je skutečnost, že zaměstnavatel má povinnost odvádět zákonné pojistné, které kryje část jeho odpovědnosti (týká se pouze úrazů, nemocí z povolání). Povinnost zaměstnance je v tomto případě volnější. Je na uvážení samotného pracovníka, jestli si pojistku sjedná nebo ne. A někteří zaměstnavatelé sjednání pojistky zaměstnanci povinně ukládají. Jde o riziková povolání, kde je vhodné pojistku mít.

Pojištění odpovědnosti v zaměstnání - zaměstnanec

Odvod pojistného je dobrovolný. Zákon uzavření pojistky nenařizuje. Ačkoliv, jak už jsem zmiňovala výše, někteří zaměstnavatelé na jejím sjednání trvají. Požadavek na sjednání pojistky může být zahrnut v pracovní smlouvě.  Jde o povolání, kde je riziko způsobení škody vyšší. Například při řízení kamionu.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem? Pokrývá škodu způsobenou při výkonu povolání a při plnění úkolem s ním úzce spojených. Kryje zaměstnance v případě škody na svěřených služebních věcech (mobilní telefon, laptop). Sjednává se pro případ škody, která vzniká při řízení automobilu nebo manipulačního vozíku. Zaměstnanec by měl sjednat pojistku, která bude krýt celou výši možné náhrady škody. To znamená, až 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku.

Výše náhrady

Jak vysoká je náhrada škody, určuje zaměstnavatel. Musí odpovídat výši škody, která byla způsobena. Pokud jde o poškozený nástroj, který zaměstnanec k práci používá, počítá se cena, kterou měl nástroj v době poškození. To znamená, že rok stará vrtačka nemůže být kalkulována jako nová. Náhrada může probíhat dvěma způsoby. Škoda bude odstraněná uvedením v předešlý stav, nebo nahrazena v penězích.

Náhrada škody je upravena zákonem následovně:

  • Náhrada škody způsobené nedbalostí zaměstnance nesmí přesáhnout částku, která odpovídá 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosahoval před způsobením škody
  • Na náhradu škody způsobené úmyslně, v opilosti nebo po zneužití návykových látek se omezení v prvním bodě nevztahuje; v takovém případě může zaměstnavatel požadovat náhradu ušlého zisku

Co je odpovědnost za škodu zaměstnance?

Každý zaměstnanec by měl své zaměstnání vykonávat tak, aby nevznikala škoda na majetku. Dále by měl dbát, aby výkon práce nepoškozoval zdraví a neměl by se při výkonu práce bezdůvodně obohacovat.

Zákon definuje, že „Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ Dále říká, že zaměstnavatel musí zaměstnanci způsobení škody prokázat.

Představme si následující situaci. Uchazeč o zaměstnání získá práci v keramické dílně. Firma získala velkou zakázku na výrobu nádobí na míru. Termín odevzdání je následující den. Zaměstnanec neopatrnou manipulací způsobí, že se polovina keramiky, která je připravená k expedici, rozbije. Zaměstnavateli vzniká škoda na materiálu a zároveň mu naskakuje penále z prodlení. Předmět smlouvy nebyl vyroben v termínu.

Například takovým způsobem může zaměstnavateli vzniknout škoda. Rizikovou skupinou jsou řidiči z povolání. Na silnici dochází k nehodám poměrně často. Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem, tak může být odpovědnost za výši pojistného, které pojišťovna po zaměstnavateli, v důsledku zaviněné nehody, vymáhá.

Pro zaměstnance je důležité vědět, že odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným (ať už úmyslně, nebo nedbale) porušením povinností. A to při výkonu práce, nebo při plnění pracovních úkolů s výkonem práce úzce spojených.  Zavinění prokazuje zaměstnavatel.

Pojištění odpovědnosti v zaměstnání - zaměstnavatel

Zaměstnavatel je ze zákona povinen odvádět pojistné, ze kterého bude zaměstnanci hrazena škoda na zdraví, škoda, která vznikla v souvislosti s pracovním úkolem, nebo nemoc z povolání. Pojištění kryje náhradu škody, která vznikla při plnění pracovních úkolů. Bez ohledu na místo vzniku (na pracovišti, nebo na zahraniční služební cestě).

Na toto zákonné pojištění se neuzavírá smlouva. Vzniká v den uzavření pracovněprávního vztahu. Přijetí nového zaměstnance, je zaměstnavatel povinen ohlásit na pojišťovnu. Bez zbytečného odkladu. Mějte na paměti, že i pokud nejste podnikající osoba, ale zaměstnáváte zahradníka, měli byste tuto skutečnost nahlásit na pojišťovnu.

Zda zaměstnavatel uzavře i další pojištění je pouze na něm. Může se jednat o pojištění, které pokrývá škody na movitém a nemovitém majetku, náhradu újmy nebo ušlý zisk. Sjednání pojistného je dobrovolné.

Odpovědnost za škodu zaměstnavatele

Zákon definuje, ve kterých případech odpovídá zaměstnavatel za škodu. Jde o následující případy:

  • Zaměstnavatel zaměstnanci hradí škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
  • Dále hradí škodu, která vznikla zaměstnavatelovým porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům
  • Pokud škodu zaměstnanci způsobí jiný zaměstnanec, jednající zaměstnavatelovým jménem, tak za tuto škodu odpovídá zaměstnavatel
  • Zaměstnavatel odpovídá za škodu, která vznikla, když zaměstnanec odvracel škodu hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví. Podmínkou je, že zaměstnanec nesměl tuto hrozící škodu sám způsobit
  • Odpovědnost se vztahuje na poškození věcí, které zaměstnanec obvykle nosí do práce, a které si odložil na místě k tomu určenému nebo obvyklému

Právo na náhradu za poškození či ztrátu osobních věcí se promlčí, pokud jej zaměstnanec zaměstnavateli neohlásí bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.


Rozsah a výše náhrady škody

Zaměstnavatel má povinnost nahradit zaměstnanci skutečnou škodu. V případě, že byla škoda způsobena zaměstnavatelem úmyslně, může zaměstnanec požadovat náhradu ušlého zisku. Za věci které zaměstnavatel do práce normálně nosí, ručí zaměstnavatel do výše 10 000 Kč. Náhradu v plné výši, platí zaměstnavatel za škodu, kterou způsobil jiný zaměstnanec. A také za škodu, která vznikla na věci, která byla zaměstnavateli předána do zvláštní úschovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek