Překážky v práci na straně zaměstnance

Tagy:

Datum vložení

vložen před 582 dny


Překážky ve výkonu práce by měl znát každý zaměstnanec – už jen kvůli tomu, že kvůli neznalosti můžete přijít o peníze, na které máte právo. Pokud se nedostavíte do práce, ne vždy to musí znamenat krácení mzdy. Existují totiž tzv. zákonné překážky na straně zaměstnance – situace, kdy z oprávněných důvodů nemůžete přijít do práce. Nejenže vás na základě těchto překážek zaměstnavatel omluví, ale někdy vám náleží i náhrada mzdy.

Rozlišují se následující překážky na straně zaměstnance:

  • Důležité osobní překážky
  • Jiné důležité osobní překážky v práci
  • Překážky v práci z důvodu veřejného zájmu

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Po dobu trvání důležitých osobních překážek je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance. Zaměstnanci mají zároveň nárok na čerpání sociálních dávek. Jedná se o tyto případy:

Dočasná pracovní neschopnost (nemocenská)

Na nemocenské dávky máte nárok, pokud kvůli úrazu, nemoci nebo setrvání v karanténě nemůžete vykonávat dosavadní pracovní činnost a přišli jste tak o svůj příjem. Za dočasnou pracovní neschopnost se považuje nepříznivá zdravotní situace, která trvá alespoň 14 dní.

Nemocenské dávky se poskytují od 15.dne dočasné pracovní neschopnosti, nejdelší doba, po jakou můžete nemocenské dávky čerpat je 380 dní od začátku pracovní neschopnosti nebo karantény.

Výše nemocenské dávky se vypočítá z denního vyměřovacího základu (Přečtěte si: Co je vyměřovací základ a jak ho vypočítat). Ten se však dále ještě upravuje, a proto je lepší výši nemocenské spočítat na online kalkulačce. Je však důležité zmínit, že pokud si úraz zaviníte například rvačkou nebo pod vlivem alkoholu, náleží vám pouze poloviční výše.

Mateřská dovolená

V souvislostí s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni, která byla za poslední dva roky účastna nemocenského pojištění v rozsahu alespoň 270 dní, peněžitá pomoc v mateřství.

Pokud žena porodí 1 dítě, přísluší ji mateřská dovolená po dobu 28 týdnů. Na mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla 6 týdnů před očekávaným dnem porodu, nejdříve však 8 týdnů před. Pokud zaměstnankyně vyčerpá před porodem méně než 6 týdnů, po porodu ji náleží maximálně 22 týdnů mateřské dovolené. V případě porodu 2 a více dětí činí mateřská dovolená celkem 37 týdnů.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být ukončena ani přerušena před uplynutím 6 týdnů po porodu.

Výše mateřské je 70 % z denního vyměřovacího základu (Přečtete si: (Přečtěte si: Co je vyměřovací základ a jak ho vypočítat), ten se však dále ještě upravuje. Nejrychleji výši mateřské vypočítáte přes online kalkulačku.

Rodičovská dovolená

Pokud se staráte o dítě mladší 3 let a přišli jste o svůj dosavadní příjem, máte nárok na rodičovskou dovolenou. Rodičovský příspěvek můžete čerpat až do 4 let věku dítěte a celkem od státu dostanete 220 000 Kč. Délku, a tedy i měsíční výši rodičovského příspěvku si určujete vy, maximálně však můžete čerpat 70 % hrubého měsíčního výdělku, zároveň tato částka nesmí přesáhnout 36 750 Kč.

Příklad: Pokud váš měsíční hrubý výdělek činí 20 000 Kč, měsíčně můžete čerpat rodičovský příspěvek v maximální výši 14 000 Kč. Částku 220 000 byste tak vyčerpali zhruba za 15 měsíců.

Ošetřování a péče o dítě mladší 10 let

Pokud ošetřujete nemocné dítě, které je mladší 10 let nebo pečujete o zdravé dítě mladší 10 let v době, kdy je výchovné či zvláštní dětské zařízení, do kterého dítě normálně dochází, uzavřeno z důvodu havárie, epidemie či jiného mimořádného opatření, náleží vám ošetřovné.

Výše dávky je 60 % z denního vyměřovacího základu, který je stejně jako v případě nemocenských dávek, ještě dále upraven (Spočítat ošetřovné na online kalkulačce). Maximální podpůrná doba, čili doba poskytování ošetřovného, je 9 dní.

Ošetřování osoby blízké

Zákonnou překážkou v práci na straně zaměstnance není pouze ošetřování dítěte, ale jakékoliv blízké osoby, která se, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, neobejde bez fyzické pomoci jiné osoby. Podmínkou je, že opečovávaná osoba s vámi musí sdílet společnou domácnost (musíte mít stejný trvalý pobyt). Maximální podpůrná doba je 9 dní.

Jiné důležité osobní překážky

Účast na svatbě, výluka městské hromadné dopravy, živelná katastrofa i narození dítěte – to vše jsou situace, které mohou znamenat dočasnou neschopnost vykonávat práci. Přečtěte si, kdy máte nárok na uvolnění ze zaměstnání v běžných životních situacích.

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Výkon veřejné funkce

Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci (například poslanec, senátor, člen zastupitelstva samostatného územního celku či přísedící apod.), náleží pracovní volno v rozsahu maximálně 20 dnů (respektive směn) v kalendářním roce, pokud činnosti spojené s výkonem veřejné funkce, nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší.

Výkon občanské povinnosti

„O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout.“ (zdroj:mesec.cz)

Mezi výkon občanské povinnosti patří také činnosti spojené s plněním funkce člena orgánu odborové organizace, rady zaměstnanců nebo volební komise, člena evropské rady zaměstnanců apod.

Patří sem také darování krve či jiných biologických materiálů, činnost zaměstnanců při přednášce nebo výuce ve školních zařízeních, činnost člena horské služby a táborových vedoucích a vychovatelů, činnost dobrovolného zdravotníka Červeného kříže, činnost při organizování tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci atd. Více informací najdete zde.

Pracovní volno související s brannou povinností

Dle zákona: „Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti…Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad.“

Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia

Pokud kromě vašeho zaměstnávání zároveň i studujete a toto studium se váže na vaše povolání, můžete mít nárok na studijní volno při zaměstnání.

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 437937 nabídek