Přestávky v zaměstnání: Víte, na co máte jako zaměstnanec nárok?

Tagy:

Datum vložení

vložen před 759 dny


Práce, ve které bychom pracovali nepřetržitě od rána do večera, je už dnes naštěstí jen mlhavou vzpomínkou. Zaměstnance chrání zákoník práce, který stanovuje počet přestávek v práci a podmínky jejich čerpání. Víte, na jaké přestávky máte jako zaměstnanec nárok?

Pauza na jídlo a oddech: „Obědová pauza“

Podrobnosti o pauze na jídlo a oddych stanovuje zákon. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel „povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Tato pauza se do pracovní doby nezapočítává.

 Jde-li o práci, která nemůže být přerušena, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech vždy, a to podle prvního odstavce.“

Pokud se tedy jedná o nepřetržitý provoz, kde si zaměstnanci pauzu na oběd vyhradit nemohou (častým případem jsou některé technologické profese a zaměstnanci v pohotovostních službách, například hasiči či lékaři), pak jsou oprávněni mít tuto pauzu na svém pracovišti při výkonu práce (tzn. zaměstnanec je zcela oprávněn sníst si svačinu během pracovní doby).

To však platí i v jiných případech než jen v nepřetržitém provozu – týká se to například zaměstnanců, kteří mají během své pracovní doby dost času na oddech a jídlo i bez přerušení provozu (může jít například o prodejce lístků v kině, který má mezi jednotlivými představeními dostatek času se najíst).

Zároveň platí, že:

  • Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.
  • Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

Bezpečnostní přestávka

Pauza na oddech a jídlo však není jedinou přestávkou, na kterou mají zaměstnanci nárok. Dle povahy jednotlivých profesí je zaměstnavatel povinen dopřát zaměstnanci kromě pauzy na oddech i jídlo také bezpečnostní přestávky. Ta, se kterou se zaměstnanci setkávají nejčastěji, se pojí s řízením motorového vozidla.

Přestávka při řízení

Zaměstnanci na pozicích řidičů motorových vozidel nesmí nepřetržitě vykonávat práci víc než 4,5 hodiny.  Po této době musí zaměstnanci čerpat povinnou 30 minutovou přestávku, která může být rozdělena na dvě části a započítává do pracovní doby.

Přestávka na pozicích se zrakovou zátěží

Bezpečnostní přestávku v dopravě zná téměř každý. Jinou přestávkou, bohužel ne příliš často uplatňovanou, je pauza pro zaměstnance, kteří při výkonu práce nadměrně namáhají svůj zrak. Zákon vymezuje zrakovou zátěž jako práci, která je:

a) spojená s náročností na rozlišení detail

nebo

b) vykonávaná za zvláštních světelných podmínek

nebo

c) spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se zobrazovacími jednotkami

nebo

d) spojená s neodstranitelným oslňováním.


Tyto zrak zatěžující práce by měly být přerušovány 5-10 minutovými přestávkami, a to po každých 2 hodinách nepřetržitého výkonu. To však platí pouze tehdy, pokud činnosti nestřídáme (Čili například pro kombinaci práce na počítači, skenování, skartování a vyřizování telefonických hovorů se toto nařízení netýká. Primárně se sice jedná o práci na počítači, ovšem ne nepřetržitou).

Podrobnosti týkající se bezpečnosti práce a bezpečnostních přestávek naleznete v nařízení vlády č.361/2007 Sb.

 Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek