Šikana v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 991 dny


Většina lidí tráví v zaměstnání minimálně polovinu všedního dne. Práce na pracoviště je nedílnou součástí každodenního života. Má přímý dopad na naši životní úroveň, finanční stabilitu, socializuje a má také vliv na psychický stav člověka. Psychický a posléze i fyzický. A co když se v zaměstnání objeví šikana?  

Šikana v práci je stav, se kterým se v současnosti potýká veliká spousta lidí. Naštěstí se o ní víc a víc mluví. Dřívější tabu je to tam a šikana přestává být přehlížena.

Dlouhodobé vystavení nerovnému zacházení, psychické pronásledování, ponižování, zadávání nesplnitelných pracovních úkolů a další podobné jednání může velmi negativně ovlivnit psychický stav člověka. Nepříznivá situace na pracovišti může způsobit závažné psychosomatické obtíže. Ztráta sebevědomí a sebedůvěry, panický strach ze selhání a pocity méněcennosti. Jen několik ze široké škály možných dopadů. V části somatické jsou to bolesti hlavu, únava, deprese, žaludeční problémy, nespavost a další.

Neberte šikanu v zaměstnání na lehkou váhu. Nyní si řekneme, o co se jedná, a jak se šikanou bojovat.

Co je šikana v zaměstnání?

Obecně se jedná o dlouhodobé nepřátelské a ponižující vztahy na pracovišti. Takové vztahy mohou být vytvářeny ve směru od šéfa k podřízeným, ale i mezi kolegy. Šikana je označována dvěma cizími slovy – mobbing a bossing.

Bossing

Slovo bossing označuje situaci, kdy nepříjemné, nepřátelské a mnohdy ponižující klima vytváří na pracovišti nadřízený. Velice často se jedná o nerovný přístup k některým zaměstnancům. Ten se projevuje například zadáváním úkolů, které zaměstnanec není schopen splnit nebo neodpovídají jeho kvalifikaci. Neodpovídající trestání zaměstnance za nesplnění či špatné splnění zadaného úkolu. Nadřízený se pokouší o vyřazení zaměstnance z kolektivu. Často se jedná i o sexuální obtěžování, které zaměstnance staví do velice nepříjemné pozice.

Mezi pravomocemi nadřízeného, které využívá ke stimulaci zaměstnanců a šikanou je velmi úzká hranice. Tato hranice však hraje zásadní roli. Je důležité rozlišovat mezi použitím standardních oprávnění nadřízeného a šikanou.

Bossingem označujeme situaci, kdy je zneužíváno postavení nadřízeného. Zaměstnanec v postavení nadřízeného zaměstnance záměrně ponižuje, zesměšňuje, zastrašuje nebo mu vytváří nepříjemné pracovní prostředí. Jde o záměrnou aktivitu, která negativním směrem přesahuje standardní vztah mezi zaměstnancem a nadřízeným. Velice často je cílem donutit zaměstnance z práce odejít. A velice často se tak děje. 

Jak bojovat s bossingem

Obrana proti šikaně ze strany nadřízeného je velice složitá. Málokdy se jí lze úspěšně bránit. Oběť šikany se může pokusit situaci řešit přímo s nadřízeným. Ukázat nadřízenému, že se nenechá zastrašit a pokusit se vymezit hranice, které je zaměstnanec ochoten tolerovat. Asertivní jednání může být klíčem, ale ne pokaždé. Dále pak zbývá nahlásit situaci zaměstnavateli, personálnímu oddělení nebo jiné odpovědné osobě, ale v takovém případě musí mít zaměstnanec připravený důkazní materiál.

Mobbing

Mobbingem označujeme šikanu, která probíhá mezi zaměstnanci. Šikanujícím je zaměstnanec, který je na stejné pracovní úrovni jako šikanovaný. Šikana ze strany kolegy může mít celou řadu příčin. Projevuje se zejména snahou o vyřazení dotyčné osoby z kolektivu. Může mít podobu verbálních útoků, zesměšňování zaměstnance. V mnoha případech šikanující zaměstnanec druhého zaměstnance pomlouvá a šíří fámy. Může mu znepříjemňovat a znesnadňovat plnění zadaných pracovních úkolů.

Šikana ze strany kolegy zpravidla nebývá tak zásadní jako ta ze strany zaměstnavatele. Ale dlouhodobý nátlak a šikana znepříjemňují život a mohou napáchat veliké škody ať už po pracovní stránce, tak v oblasti psychického zdraví.

Jak bojovat s mobbingem?

Důležité je se snažit nechovat jako oběť. Cílem šikanující osoby je uškodit a ublížit. Ve chvíli kdy vidí, že se mu to daří, bude pokračovat. Pokud oběť šikany ukáže, že šikana „nepadla na úrodnou půdu“, tak je velmi pravděpodobné, že to šikanujícího přestane bavit. Je důležité nenechat zvítězit emoce. Pokud výše uvedené body agresora nezastaví, pak je nutné se bránit tak, že věc nahlásíte. Pro takový případ je nutné připravit kvalitní argumenty a zajistit důkazy s relevantní výpovědní hodnotou.

Obrana proti šikaně v práci

Zaměstnanci, kteří se stali obětí šikany ať už ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele by šikanu neměli přecházet. V případě, že se oběť šikany rozhodne „ozvat“, by měla dotyčná osoba zajistit všechny dostupné důkazy, kterými své tvrzení podloží. E-maily, pracovní zadání, výpovědi kolegů, případně dalších obětí šikany.

Způsobů obrany je několik. Jednou z možností je obrana pomocí antidiskriminačního zákona. Pokud je se šikanou spojena diskriminace z důvodu rasy a etnického původu, národnosti, pohlaví, věku, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského vyznání, vír či světového názoru, je jeho využití na místě.

Další způsobem, kterým je možné se bránit je stížnost k nadřízenému nebo k zaměstnavateli. Podání stížnosti a její řešení upravuje zákoník práce.

Pokud zaměstnanec nevěří v podání stížnosti přímo vedení firmy, může o své situaci informovat inspektorát práce. Inspektorát práce je povinen situaci prošetřit a zhodnotit situaci na pracovišti. Případně potrestat nevhodné chování formou pokuty.

A v neposlední řadě je možné podat žalobu na ochranu osobnosti. V případě šikany jde o zasažení do práv osoby, tudíž je možné tento prostředek využít. Zásah do práv osoby specifikuje občanský zákoník.

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek