Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 790 dny


Vstupní lékařská prohlídka by měla předcházet každému uzavření pracovně právního vztahu. Nemá smysl chtít se z ní vykroutit. V případě, že vstupní prohlídka neproběhne, může být zpochybněna platnost pracovní smlouvy.

Lékařskou prohlídku je nutné absolvovat před uzavřením pracovně právního vztahu. To znamená, přede dnem nástupu do práce. Pokud budoucí práce patří mezi práce rizikové, anebo je součástí práce činnost, pro kterou jsou stanoveny zvláštní předpisy o zdravotní způsobilosti zaměstnance, musí vstupní prohlídkou projít i zaměstnanci uzavírající Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti.

Oproti dřívější úpravě nastala změna v tom, že smlouvu je možné podepsat a prohlídku provézt až po podepsání této smlouvy. Před nástupem do práce. Dříve bylo nutné, aby zaměstnanec absolvoval vstupní prohlídku ještě před podpisem pracovní smlouvy, a pak znovu před nástupem do práce.

Kdy musím na lékařskou prohlídku? 

Nejen, že zaměstnanec musí na prohlídku před uzavřením pracovně právního vztahu. Ale nově zákon ukládá i povinnost absolvovat zdravotní prohlídku i při převedení na jinou práci. Oproti první variantě spočívá její výhoda v tom, že ji vždycky hradí zaměstnavatel.

Kam mám jít na vstupní lékařskou prohlídku?

Stejně, jako je povinností zaměstnance absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, je povinností zaměstnavatele zajistit místo výkonu prohlídky a lékaře, který ji provede. Jedná se o poskytovatele pracovně lékařských služeb, který má se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu. V případě, že bude zaměstnanec vykonávat práci v kategorii první (práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví - administrativní činnost, a další), může prohlídku absolvovat u svého praktického lékaře. Pojďme si ještě jednou říct, kdy je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní prohlídku:

  • Vždy před uzavřením pracovního poměru
  • U Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti vždy, když bude zaměstnanec vykonávat práci, která je podle zákon o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy
  • V případě Dohod (DPP a DPČ) může zaměstnavatel vstupní prohlídku nařídit i v případě, kdy má pochybnosti o zdravotní způsobilosti budoucího zaměstnance
  • Vždy při vstupování do vztahu obdobného pracovněprávnímu vztahu (týká se služebních poměrů, výkonu soudcovské činnosti, a dalších)

Pokud zaměstnanec vstupní lékařskou prohlídku neabsolvuje, je automaticky shledán nezpůsobilým k výkonu práce. Pokud zaměstnavatel zaměstná osobu nezpůsobilou k výkonu práce, hrozí mu vysoká pokuta. Zároveň musí zaměstnavatel dbát na to, aby zaměstnanec vykonával pouze činnosti, jejichž náročnost odpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

Úprava úhrady poplatků za vstupní lékařskou prohlídku se nalézá v § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách. Zákon udává, že vstupní prohlídku hradí osoba, která se o zaměstnání uchází. V případě, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovně právní vztah, padá úhrada poplatků za tuto prohlídku na jeho bedra. Z toho vyplývá, že pokud uzavření pracovně právního nedojde, hradí si uchazeč náklady sám. Tato skutečnost nemusí nastat pokaždé. Záleží na dohodě mezi uchazečem a zaměstnavatelem. V případě dohody je možnost, že zaměstnavatel uhradí náklady, které jsou z prohlídkou spojené i za uchazeče, se kterým pracovně právní poměr neuzavře. 

Výjimkou je úhrada vstupní prohlídky za osobu, která se uchází o práci v noci. Takovou vstupní prohlídku, hradí zaměstnavatel vždy. 

Co na vstupní prohlídku potřebuji a jak probíhá?

V první řadě si zaměstnanec nechá vystavit výpis ze zdravotní dokumentace u svého obvodního lékaře. V případě, že absolvuje prohlídku u svého praktického lékaře, tato povinnost mu odpadá. Zaměstnavatel vydá zaměstnanci formulář zdravotního posudku, jež si zaměstnanec vezme s sebou k lékaři, který bude posuzovat jeho zdravotní stav.

Formulář, který zaměstnavatel vydá, musí obsahovat několik náležitostí. Veškeré údaje o zaměstnavateli, včetně razítka. Všechny údaje o uchazeči, případně zaměstnanci, který bude vyšetřován. U některých zaměstnání musí uchazeč absolvovat prohlídku hned u několika lékařů. Například zaměstnanci celní správy absolvují prohlídku na několika odděleních.

Prohlídka probíhá tak, že lékař projde výpis z lékařské dokumentace, kterou si osoba vyzvedla u svého obvodního lékaře. Provede základní vyšetření. Pokud je to potřeba, provede další vyšetření. Případně uchazeče pošle na vyšetření ke specialistovi. 

Výsledek vyšetření je zaznamenám do formuláře zdravotního posudku. Zaměstnanec podepíše, že posudek převzal a doručí jej zaměstnavateli. Může nastat i situace, že bude posudek lékařem zaslán poštou, ale častěji předává posudek sám uchazeč o zaměstnání. Je to rychlejší. 


Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek