Žádost o zprostředkování zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 768 dny


Evidence na Úřadu práce. Situace, kterou si projde většina práce schopných jedinců. Ať už je to z důvodu ztráty zaměstnání, ukončení studií, nebo prostým rozhodnutím se pro změnu. Důvodů nezaměstnanosti je spousta a lidí, kteří musí vlastní nezaměstnanost řešit ještě víc.

Ne vždy se povede, že zaměstnanec najde novou práci dřív, než skončí stávající zaměstnání. V případě, že zaměstnanec přijde o práci a nenalezne novou, která na tu původní navazuje, musí řešit hned několik věcí. Nejdůležitější je odvod povinného pojistného a příjem, za který bude žít.

V tak obtížné situaci, kterou ztráta zaměstnání bezesporu je, pomohou nezaměstnaným Úřady práce. Úřad práce je státem zřízená instituce, která pomáhá všem osobám, občanům i cizincům, kteří přišli o zaměstnání a splňují podmínky pro evidenci.

Evidence na Úřadu práce je výsledkem iniciativy osoby, která je nezaměstnaná. Úřady práce samy o sobě nemají povinnost evidovat nezaměstnané osoby. Chce-li být osoba evidovaná na Úřadu práce, musí podat Žádost o zprostředkování zaměstnání a splňovat zákonem stanovené podmínky.

Proč podat Žádost o zprostředkování zaměstnání

Úkolem Úřadů práce je zprostředkování zaměstnání. Činnost Úřadu práce zahrnuje rekvalifikační kurzy, přípravu na pohovory, posouzení zdravotního stavu osoby a vyhodnocení pracovních schopností, nabídku volných pracovních míst a mnoho dalšího. Úřad práce odvádí povinné zákonné pojištění za všechny evidované osoby. Osobám, které na ni mají nárok, vyplácí Úřady práce podporu v nezaměstnanosti.

Na Úřad práce se nemohou přihlásit osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ani OSVČ.

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Důležitou informací je, že žádost musí být podána nejpozději do tří dnů ode dne ztráty zaměstnání, přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo ukončení studia.

Aby byla osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, musí splňovat zákonné podmínky. Všechny tyto podmínky jsou jmenovitě uvedené v Zákoníku práce.

Před první schůzkou na Úřadu práce je třeba si připravit několik dokumentů, včetně vyplněné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Může se stát, že zaměstnavatel zaměstnanci ještě nevydal veškerou dokumentaci, v takovém případě Úřad práce uchazeče do evidence zařadí i beze všech dokumentů. Uchazeč je však povinen je doložit. Níže uvedeme všechny dokumenty, které jsou potřeba.

Pro úspěšné zařazení do evidence bude uchazeč o zaměstnání potřebovat platný doklad, potvrzující totožnost uchazeče a adresu trvalého bydliště. Takovým dokladem je třeba občanský průkaz nebo pas. Osoby, které byli před podáním žádosti zaměstnaní, dokládají zápočtový list z ukončeného zaměstnání a potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku. Osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti a absolventi škol si připraví potvrzení o ukončení studia.

Každý uchazeč, bez ohledu na důvody nezaměstnanosti musí vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání. Formulář, který uchazeči vyplňují je k dostání na všech Úřadech práce nebo ke stažení na internetu.  

Náležitosti žádosti o zprostředkování zaměstnání

V první části formuláře se nachází identifikace žadatel. Každý žadatel musí vyplnit své osobní údaje. Povinnými údaji pro každého žadatele jsou jméno, příjmení a rodné číslo.  

Individuálně žadatel vyplní kolonky s rodným příjmením a dosaženými tituly, státním občanstvím a místem narození.

V další části uchazeč uvede adresu trvalého pobytu. Cizinci, kteří nemají trvalé bydliště na území ČR, uvádí adresu, kde se obvykle zdržují. V této části také uchazeč specifikuje, zda je jeho doručovací adresa shodná s adresou trvalého pobytu.

Pod sekcí bydliště následují informace o poslední evidenci na Úřadu práce. Tato sekce se netýká osob, které na Úřadu práce dosud evidovány nebyli.

V sekci označené písmenem C musí uchazeč specifikovat činnost, která předcházela podání žádosti. Může jít být ukončené zaměstnání, ukončení nebo přerušení samostatné výdělečné činnosti, studium nebo náhradní doba zaměstnání. Co je náhradní doba je přímo uvedeno ve formuláři. Může jí být například invalidita 3. stupně nebo doba osobní péče o dítě a další. Speciální část v sekci C tvoří pracovní neschopnost.

V další části uchazeč vyplňuje údaje o kvalifikaci. Uvádí přehled škol a dosažené vzdělání. Vypisuje seznam absolvovaných rekvalifikačních kurzů a odborných dovedností. Uchazeč uvádí i jazykové znalosti a získané pracovní zkušenosti. V neposlední řadě vyplňuje požadavky na zaměstnání – profesi, úvazek, práce na směny nebo možnost dojíždění.

Sekce označená písmenem G se věnuje informacím o zdravotním stavu. Uchazeč v ní specifikuje zdravotní omezení, která souvisí se zprostředkováním zaměstnání.

V další části uchazeč uvádí, kolik má v péči dětí do 15 let. Pokud nějaké v péči má.

K vyplnění je v žádosti také kolonka, kam uchazeč uvádí jiná omezení, která souvisejí se zprostředkováním zaměstnáním.

V poslední části žádosti uchazeč vyplní takzvané čestné prohlášení o skutečnostech, které jsou rozhodné pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Potvrzuje, že není veden v jiné evidenci uchazečů o zaměstnání ať už v České Republice, nebo v zahraničí. A uděluje souhlas se zpracováním údajů. Každá žádost musí obsahovat podpis.

Po vyplnění všech těchto bodů je žádost vyplněná a připravená k vytištění nebo elektronickému podání.

Chci se přihlásit na Úřad práce

Při vyplňování žádost by měl být kladen důraz na správnost vyplněných informací. Požadovaných informací není zrovna málo, proto doporučuji vyplnit žádost doma v klidu. Správně vyplněná žádost usnadní celý proces zařazení do evidence a potěší každou úřednici, která ji bude zpracovávat. V případě nejistoty je samozřejmě lepší počkat na radu úřednice, než vyplnit žádost za každou cenu, ale špatně.

Cílem činností Úřadu práce je usnadnit život všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nezaměstnanost bezesporu je. Ze spolupráce s Úřadem práce vyplývá spousta povinností, ale zároveň nese i spoustu možností, které mají pozitivní dopad na život každého uchazeče o zaměstnání.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek