Obchodní podmínky


POJMY

 

Registrovaný uživatel – je každá fyzická a právnická osoba, která se zaregistrovala a zřídila si tak uživatelský účet na webu www.1job.cz, a to buď jako zaměstnavatel, nebo jako uchazeč o práci.

 

Provozovatel – je Společnost 1Job.cz, kterou tvoří podnikající fyzické osoby, a to Josef Zelinka, IČ: 72338555, Markéta Svobodová, IČ: 65302923. Provozovatel provozuje web www.1job.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") Provozovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím webu Provozovatele. Web je Provozovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.1job.cz.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávané službě,

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, (dále jako „objednávka“)

     

3.4. Před zasláním objednávky Provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Koupit". Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.6. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.7. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.9. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Provozovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Provozovatel splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit Provozovateli přes platební bránu GoPay.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s dodáním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb .

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

4.4 . Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Provozovatel kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud došlo již k plnění kupní smlouvy, má kupující právo na vrácení kupní ceny ve výši neuskutečněného plnění, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud došlo již k plnění kupní smlouvy, má kupující právo na vrácení kupní ceny ve výši neuskutečněného plnění, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.3. Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen Provozovateli vrátit poskytnutý dárek.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

6.3. Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Registrovaný uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Registrovanému uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů Registrovaného uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Registrovaného uživatele předávány třetím osobám.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Registrovaný uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se Registrovaný uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Registrovaného uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li Registrovaný uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1. Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Registrovaného uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Registrovaného uživatele.

7.2. Registrovaný uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Registrovaného uživatele, může Registrovaný uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Oznámení týkající se vztahů Provozovatele a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

8.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

8.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.5. Kontaktní elektronické údaje Provozovatele: 1job@1job.cz.

-------------

KONTAKTY:

Markéta Svobodová: IČ: 65302923, sídlo: Merhautova 1018/148, 613 00 Brno, tel.: 721752181

-------------

PŘÍLOHA

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - k dispozici zde