Osobní údaje


POJMY

Registrovaný uživatel – je každá fyzická a právnická osoba, která se zaregistrovala a zřídila si tak uživatelský účet na webu www.1job.cz, a to buď jako zaměstnavatel, nebo jako uchazeč o práci.

Provozovatel – je Společnost 1Job.cz, kterou tvoří podnikající fyzické osoby, a to Josef Zelinka, IČ: 72338555, Markéta Svobodová, IČ: 65302923. Provozovatel provozuje web www.1job.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Registrovaný uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Registrovanému uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Registrovaného uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Registrovaného uživatele předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Registrovaný uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Registrovaný uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Registrovaného uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Registrovaný uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Registrovaného uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Registrovaného uživatele.

Registrovaný uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Registrovaného uživatele, může Registrovaný uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

KONTAKT

Elektronický kontakt na Provozovatele: 1job@1job.cz